ad6
ad3

看此文消业很快,转发相当于念十万百字明

[谈佛说禅悟人生] 发表时间:2023-09-19 04:06:58 作者: 阅读次数:
看此文消业很快,转发相当于念十万百字明

赶紧转给更多人知道!转载就积德了!

【念一遍就能消除无量业障!得到解脱!】

南无皈依如来、世尊、应供、正遍知、正等觉毗婆尸佛、尸弃佛、毗舍浮佛,拘留孙佛、拘那含牟尼佛、迦叶佛、释迦牟尼佛等贤劫千佛父母眷属。

(念诵一遍与诸佛智慧无二无别,亦与念颂八万四千法门功德等同。)

南无皈依百俱胝(zhi)恒河沙数清净等觉如来。

(念诵一遍与念颂大藏经功德等同。)

南无十二现等觉如来。

(念诵一遍能消除十二万劫所做种种罪障。)

南无三摩地现日光坛城正法威德如来。

(念诵一遍能消除七万劫中一切众生之迷惑。)

南无上师日光支如来

南无多罗树王圣德如来。

(念诵一遍能消除断众生肢体及杀生、食肉等罪障。)

南无无量无垢正等觉如来。 (念诵一遍能消除无始以来偷盗罪障。)

南无月光如来

南无如月光白色如来南无威德庄严决定清净如来。

(念诵一遍能消除邪淫罪障。)

南无具安乐如来

南无无垢光明如来。

(念诵一遍能消除由贪欲毁犯律仪之罪障)

南无清净尊胜音如来。

(念诵一遍能消除十恶所生罪障。)

南无月光灯如来

南无尊胜如来南无月光宝如来南无鼓音王如来。

(念诵一遍能消除四重罪障。)

南无无量光如来南无诸香及香王如来

南无华自在力王如来。

(念诵一遍能消除毁犯律仪及菩萨戒之|罪障。)

南无大梵天如来南无施香光如来

南无胜宝焰光如来。

(念诵一遍能消除盗用十方僧物之罪障。)

南无金光明圣贤如来南无现金光明如来

南无无量大光明如来。

(念诵一遍能消除受用三宝、佛塔、经典等十善财物之罪障。)

南无无垢光明如来南无焰光尊胜如来

南无妙香威德如来。

(念诵一遍能消除取上师及密乘财物罪障。)

南无胜宝藏如来

南无尊胜宝幢如来。

(念诵一遍能消除骑乘牛、马等罪障,亦能积集无量无数福德资粮。)

南无宝生如来

南无妙华庄严如来。

(念诵一遍能於十万劫具不可思议菩提心,乃至成就佛果无所违缘。)

南无一切诸佛海会如来。

(念诵一遍能消除毁犯密乘三昧耶罪障。)

南无大势精进真实定如来。

(念诵一遍等同於念颂所有经藏之功德。)

南无金刚勇士威猛寂静柔软降伏敌势如来。

(念诵一遍等同於念颂所有三藏之功德。)

南无威严须弥山现种种宝塔如来。

(念诵一遍能消除五毒罪障,一切世中不离诸佛。)

南无威德宝藏圣宝伞盖如来。

(念诵一遍从今乃至成就佛果,得一切诸佛大悲摄受。)

南无无量寿如来

南无持长寿宝瓶如来南无种种无贪莲华眼如来。

(念诵一遍能消除一切横死之因,往生三十三天。)

南无现种种宝华威德严如来南无狮子吼如来

南无幻化威德象如来。

(念诵一遍能消除无量无数大劫种种罪障。)

南无吉祥伞盖如来南无莲华如来南无欢喜如来

南无妙宝如来。

(念诵一遍能消除十万、百万乃至无量劫罪障。)

南无宝月光庄严妙智音声如来。

(念诵一遍之功德能生为转轮圣王。)

南无灭除一切有为法及种种迷幻定解威德生如来。

(念诵一遍能即身成就。)

南无种种清净月坛城如来。

(念诵一遍急速成就佛果。)

南无具种种三摩地如来

南无灭除疑惑如来

南无初发心怙(hu)主不动如来。

(念诵一遍能消除罪障直至成就佛果,不堕三恶道。决定成就究竟圆满之佛果,莲华化生不动如来净土。)

南无怙主无量光如来

南无圣光明遍吉祥王如来

南无大悲功德宝王如来。

(念诵一遍从今乃至九十六亿劫、无量无数恒河沙数劫往生极乐世界,决定无疑。)

ad8
ad10
精彩推荐
ad5
ad7
ad9
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。楚汉国学网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[楚汉国学网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户