ad6
ad3

黄念祖居士《佛说大乘无量寿庄严清净平等觉经解》第三卷11

[为人处世] 发表时间:2022-08-05 15:31:20 作者: 阅读次数:
黄念祖居士《佛说大乘无量寿庄严清净平等觉经解》第三卷11

宝莲佛光第二十一

本品显阿弥陀佛国中宝莲,一一有微妙色光,一一光中又现千亿佛,一一佛说妙法,安立无量众生,如是重重无尽不可思议功德。

又众宝莲华周满世界。一一宝华百千亿叶。其华光明,无量种色。青色青光。白色白光。玄黄朱紫,光色亦然。复有无量妙宝百千摩尼,映饰珍奇,明曜日月。彼莲华量,或半由旬,或一二三四,乃至百千由旬。一一华中,出三十六百千亿光。

文中首明宝莲,次明莲光中佛。于宝莲中,又含六义:一者,莲花周遍国中。二者莲叶数量,一一华有百千亿叶。三者光色无量。莲花本体,即是光明。故曰‘其华光明’。又莲华色类无量。青、白、玄、黄、朱、紫,此六为例,以摄无量。青色之莲,放青色光。白色之莲,放白色光。玄黄诸莲,亦各放其本色之光。故云‘光色亦然’。四者,妙宝庄严。有无量妙宝百千摩尼,庄严莲花。诸宝皆是奇珍,故曰‘珍奇’。此诸妙宝放无量光,光具众色,色复生光。互映互饰。故云‘映饰’。

明超日月,故云‘明曜日月’。如《观经》云:‘一一叶间,有百亿摩尼珠王,以为映饰。一一摩尼珠放千光明。’五者宝莲之量,从半由旬,至百千由旬。六者莲放妙光。‘一一华中,出三十六百千亿光’。百千亿者,是以数量表无量也。言三十六者,未见前人注释,愚意以为极乐四土各有九品,故云三十六,指国中品数也。一一品有百千亿莲。(以百千亿表一极大之数),一一莲光如其色。故有三十六百千亿光。一莲摄尽一切莲。故云‘一一华中出三十六百千亿光’。但三十六品仍只大略之数,实则无量品,故可云一一莲出无量光也。

一一光中,出三十六百千亿佛。身色紫金,相好殊特。一一诸佛,又放百千光明,普为十方说微妙法。如是诸佛,各各安立无量众生于佛正道。

上明莲光中佛,此亦有四:一者,光中佛数。‘一一光中出三十六百千亿佛’。二者佛相。‘身色紫金,相好殊特’。‘紫金’者,紫磨真金也。‘相好’者,《观经》云:‘无量寿佛有八万四千相。一一相各有八万四千随形好。’故云‘殊特’。三者,光所现佛,亦复放光。‘又放百千光明’。四者,佛说妙法。‘普为十方说微妙法’,又此法益殊胜,‘各各安立无量众生于佛正道’。

以上深显事事无碍,重重无尽,不可思议法界。佛界中莲,从佛心生,莲花放光,光现多佛,佛复放光,说法度生。深显重重无尽。又应著眼,如是境界,非仅示现妙相而已,而实具有无边妙用。说微妙法,安立众生于佛正道。正是真实之利也。故知此皆真实智慧之所开显,悉是真实之际,无为法身。

《会疏》曰:‘凡西方净土。以莲华为佛事,故亦名莲华藏世界。《小本》、《观经》盛说之。今经(指魏译本)亦以此结依正庄严。当知上诸庄严中,亦可有此不思议事。’此意甚是。前诸品中,亦多显示,但应了知,极乐举体是事事无碍不可思议法界。

谢谢来访!欢迎经常来上品莲生的空间访问交流

请在谷歌或百度中搜索“上品莲生的空间”,即可进入本空间。

点击(上品莲生的空间 )即可进入

ad8
ad10
精彩推荐
ad5
ad7
ad9
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。普众礼佛网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[普众礼佛网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户