ad6
ad3

阿难问事佛吉凶经注音

阿难问事佛吉凶经注音

 ā nán bái fó yán

 阿难白佛言:

 ‘ yǒu rén shì fó de fù guì xié ǒu zhě yǒu shuāi hào bù xié ǒu zhě

 有人事佛得富贵谐偶者,有衰耗不谐偶者,

 yún hé bù děng tóng yé ? yuàn tiān zhōng tiān pǔ wéi shuō zhī !’

 云何不等同耶?愿天中天,普为说之!’

 fó gào ā nán ‘ yǒu rén fèng fó cóng míng shī shòu jiè zhuān xìn bù fàn

 佛告阿难:有人奉佛,从明师受戒,专信不犯,

 jīng jìn fèng xíng bù shī suǒ shòu

 精进奉行,不失所受。

 xíng xiàng xiān míng zhāo mù lǐ bài gōng jìng rán dēng

 形像鲜明,朝暮礼拜,恭敬燃灯。

 jìng shī suǒ ān bù wéi dào jìn zhāi jiè bù yàn xīn zhōng xīn xīn

 净施所安,不违道禁,斋戒不厌,心中欣欣,

 cháng wéi zhū tiān shàn shén yōng hù ; suǒ xiàng xié ǒu bǎi shì zēng bèi

 常为诸天,善神拥护;所向谐偶,百事增倍,

 wèi tiān lóng guǐ shén zhòng rén suǒ jìng hòu bì dé dào

 为天龙、鬼神、众人所敬,后必得道。

 shì shàn nán zǐ shàn nǚ rén zhēn fó dì zǐ yě

 是善男子、善女人,真佛弟子也。

 yǒu rén shì fó bù zhí shàn shī bù jiàn jīng jiào ;

 有人事佛,不值善师,不见经教;

 shòu jiè ér yǐ shì yǒu jiè míng kuì sāi bù xìn

 受戒而已,示有戒名,愦塞不信。

 wéi fàn jiè lǜ zhà xìn zhà bù xìn xīn yì yóu yù

 违犯戒律,乍信乍不信,心意犹豫。

 yì wú jīng xiàng gōng kè zhī xīn ; jì bù shāo xiāng rán dēng lǐ bài héng huái hú yí

 亦无经像恭恪之心;既不烧香、燃灯、礼拜,恒怀狐疑。

 chēn huì mà lì è kǒu jí xián yòu bù liù zhāi shā shēng qù shǒu

 嗔恚骂詈,恶口嫉贤。又不六斋,杀生趣手。

 bù jìng fó jīng chí zhù bì qiè yī fú bù jìng zhī zhōng ;

 不敬佛经,持著弊箧,衣服不净之中;

 huò zhù qī zi chuáng shàng bù jìng zhī chù ;

 或著妻子床上不净之处;

 huò chí guà bì wú yǒu zuò xí gōng jìng zhī xīn yǔ shì jiān fán shū wú yì

 或持挂壁,无有座席恭敬之心,与世间凡书无异。

 ruò jí bìng zhě hú yí bù xìn shǐ hū wū shī bǔ wèn jiě zòu

 若疾病者,狐疑不信,使呼巫师,卜问解奏,

 cí sì xié shén tiān shén lí yuǎn bù de shàn hù yāo kuí rì jìn

 祠祀邪神,天神离远,不得善护,妖魁日进,

 è guǐ tún mén lìng zhī shuāi hào suǒ xiàng bù xié

 恶鬼屯门,令之衰耗,所向不谐。

 huò cóng sù xíng è dào zhōng lái xiàn shì zuì rén yě fēi fó dì zǐ

 或从宿行恶道中来,现世罪人也,非佛弟子,

 sǐ dāng rù ní lí zhōng bèi kǎo lüè zhì yóu qí zuì gù xiàn zì shuāi hào

 死当入泥犁中被拷掠治。由其罪故,现自衰耗,

 hòu fù shòu yāng sǐ qù è dào zhǎn zhuǎn shòu tòng kù bù kě yán

 后复受殃,死趣恶道,展转受痛,酷不可言,

 jiē yóu jī è qí xíng bù shàn yú rén máng máng

 皆由积恶,其行不善。愚人盲盲,

 bù sī sù xíng yīn yuán suǒ zhī jīng shén bào yìng gēn běn cóng lái

 不思宿行因缘所之,精神报应,根本从来,

 wèi yán shì fó zhì qí shuāi hào

 谓言事佛致其衰耗。

 bù zhǐ qián shì sù zuò wú gōng yuàn zēng tiān dì

 不止前世宿祚无功,怨憎天地,

 zé shèng jiù tiān ; shì rén mí huò bù dá nǎi ěr

 责圣咎天;世人迷惑,不达乃尔。

 bù dá zhī rén xīn huái bù dìng ér bù jiān gù jìn tuì shī lǐ

 不达之人,心怀不定,而不坚固,进退失理,

 wéi fù fó ēn ér wú fǎn fù suì wéi sān tú suǒ jiàn zhuì zhuàn zì zuò huò fú

 违负佛恩而无返覆,遂为三途所见缀縳,自作祸福。

 zuì shí zhī yuán zhǒng zhī de běn bù kě bù shèn !

 罪识之源,种之得本,不可不慎!

 shí è yuàn jiā shí shàn hòu yǒu ān shén dé dào jiē cóng shàn shēng

 十恶怨家,十善厚友,安神得道,皆从善生。

 shàn wéi dà kǎi bù wèi dāo bīng ; shàn wéi dà chuán kě yǐ dù shuǐ

 善为大铠,不畏刀兵;善为大船,可以渡水。

 yǒu néng shǒu xìn shì nèi hé ān fú bào zì rán

 有能守信,室内和安,福报自然,

 cóng shàn zhì shàn fēi shén shòu yǔ yě ; jīn fù bù xìn zhě cóng hòu fù jù yǐ !’

 从善至善,非神授与也;今复不信者,从后复剧矣!’

 fó yán ‘ ā nán ! shàn è zhuī rén rú yǐng zhú xíng bù kě dé lí

 佛言:阿难!善恶追人,如影逐形,不可得离。

 zuì fú zhī shì yì jiē rú shì wù zuò hú yí zì duò è dào !

 罪福之事,亦皆如是,勿作狐疑,自堕恶道!

 zuì fú fèn míng dì xìn bù mí suǒ zài cháng ān ; fó yǔ zhì chéng zhōng bù qī rén

 罪福分明,谛信不迷,所在常安;佛语至诚,终不欺人。

 fó fù gào ā nán ‘ fó wú èr yán fó shì nán zhí jīng fǎ nán wén

 佛复告阿难:佛无二言,佛世难值,经法难闻,

 rǔ sù yǒu fú jīn de shì fó dāng niàn bào ēn bān xuān fǎ jiào

 汝宿有福,今得侍佛。当念报恩,颁宣法教,

 shì xiàn rén mín wèi zuò fú tián xìn zhě de zhí hòu shēng wú yōu

 示现人民,为作福田,信者得植,后生无忧。

 ā nán shòu jiào fèng xíng pǔ wén

 阿难受教,奉行普闻。

 ā nán fù bái fó yán ‘ rén bù zì shǒu shā zhě bù zì shǒu shā wéi wú zuì yé ?’

 阿难复白佛言:人不自手杀者,不自手杀为无罪耶?’

 fó yán ‘ ā nán ! jiāo rén shā shēng zhòng yú zì shā yě

 佛言:阿难!教人杀生,重于自杀也。

 hé yǐ gù ? huò shì nú bì yú xiǎo xià rén

 何以故?或是奴婢愚小下人,

 bù zhī zuì fú ; huò wéi xiàn guān suǒ jiàn cù bī

 不知罪福;或为县官所见促逼,

 bù zì chū yì suī huò qí zuì shì yì bù tóng qīng zhòng yǒu chā

 不自出意,虽获其罪,事意不同,轻重有差。

 jiāo rén shā zhě zhī ér gù fàn yīn huái yú è

 教人杀者,知而故犯,阴怀愚恶,

 qù shǒu hài shēng wú yǒu cí xīn ; qī wǎng sān zūn fù yú zì rán shén

 趣手害生,无有慈心;欺罔三尊,负于自然神,

 shāng shēng kàng mìng qí zuì mò dà ! yuàn duì xiāng bào shì shì shòu yāng

 伤生抗命,其罪莫大!怨对相报,世世受殃,

 wú yǒu duàn jué xiàn shì bù ān shù féng zāi xiōng ; sǐ rù dì yù

 无有断绝。现世不安,数逢灾凶;死入地狱,

 chū lí rén xíng dāng duò chù zhōng wéi rén tú jié sān tú bā nán

 出离人形,当堕畜中,为人屠截,三途八难,

 jù yì wàn jié yǐ ròu gōng rén wèi yǒu jìng shí lìng shēn kùn kǔ

 巨亿万劫,以肉供人,未有竟时,令身困苦,

 dàn cǎo yǐn quán jīn shì xiàn yǒu shì bèi chù shòu

 啖草饮泉。今世现有是辈畜兽,

 jiē yóu qián shì de wéi rén shí bào nì wú dào yīn hài shāng shēng

 皆由前世得为人时,暴逆无道,阴害伤生,

 bù xìn zhì cǐ shì shì wéi yuàn hái xiāng bào cháng shén tóng xíng yì zuì shēn rú shì !’

 不信致此。世世为怨,还相报偿,神同形异,罪深如是!’

 ā nán fù bái fó yán ‘ shì jiān rén jí dì zǐ

 阿难复白佛言:世间人及弟子,

 è yì xiàng shī jí dào dé zhī rén qí zuì yún hé ?’

 恶意向师及道德之人,其罪云何?’

 fó yǔ ā nán ‘ fū wéi rén zhě dāng ài lè rén shàn bù kě jí zhī

 佛语阿难:夫为人者,当爱乐人善,不可嫉之。

 rén yǒu è yì xiàng dào dé zhī rén shàn shī zhě

 人有恶意,向道德之人、善师者,

 shì è yì xiàng fó wú yì yě

 是恶意向佛无异也。

 níng chí wàn shí nǔ zì shè shēn bù kě wù yì xiàng zhī

 宁持万石弩自射身,不可恶意向之。

 fó yán ‘ ā nán ! zì shè shēn wéi tòng bù ?’

 佛言:阿难!自射身为痛不?’

 ā nán yán ‘ shèn tòng ! shèn tòng ! shì zūn !’

 阿难言:甚痛!甚痛!世尊!’

 fó yán ‘ rén chí è yì xiàng dào dé rén qí shàn shī zhě

 佛言:人持恶意向道德人、其善师者,

 tòng jù nǔ shè shēn yě wéi rén dì zǐ bù kě qīng màn qí shī

 痛剧弩射身也。为人弟子,不可轻慢其师,

 è yì xiàng dào dé rén ; dāng shì zhī rú fó bù kě qīng jí

 恶意向道德人;当视之如佛,不可轻嫉,

 jiàn shàn dài qí huān xǐ rén yǒu jiè dé zhě gǎn dòng zhū tiān ;

 见善代其欢喜。人有戒德者,感动诸天;

 tiān lóng guǐ shén mò bù jìng zūn níng tóu shēn huǒ zhōng

 天龙、鬼神,莫不敬尊。宁投身火中,

 lì jiàn gē ròu shèn mò jí dù rén zhī shàn qí zuì bù xiǎo shèn zhī ! shèn zhī !’

 利剑割肉,慎莫嫉妒人之善。其罪不小,慎之!慎之!’

 ā nán fù bái fó yán ‘ wéi rén shī zhě wèi kě de hē è dì zǐ

 阿难复白佛言:为人师者,为可得呵遏弟子,

 bù cóng dào lǐ yǐ yǒu xiǎo guò suì zhī chéng dà kě wú zuì bù ?’

 不从道理,以有小过,遂之成大,可无罪不?’

 fó yán ‘ bù kě ! bù kě ! shī dì zǐ yì yì gǎn zì rán

 佛言:不可!不可!师、弟子义,义感自然。

 dāng xiāng xùn hòu shì bǐ rú jǐ ; chù zhī yǐ lǐ jiào zhī yǐ dào

 当相讯厚,视彼如己;黜之以理,教之以道,

 jǐ suǒ bù xíng wù shī yú rén hóng chóng lǐ lǜ bù shǐ yuàn sòng

 己所不行,勿施于人,弘崇礼律,不使怨讼。

 dì zǐ yì ěr èr yì zhēn chéng shī dāng rú shī dì zǐ dāng rú dì zǐ

 弟子亦尔。二义真诚,师当如师,弟子当如弟子,

 wù xiāng fěi bàng hán dú zhì yuàn yǐ xiǎo chéng dà hái zì shāo shēn

 勿相诽谤,含毒致怨,以小成大,还自烧身。

 wéi rén dì zǐ dāng xiào shùn yú shàn shī shèn mò jǔ è yì xiàng shī

 为人弟子,当孝顺于善师,慎莫举恶意向师。

 è yì xiàng shī shì è yì xiàng fó xiàng fǎ xiàng bǐ qiū sēng xiàng fù mǔ wú yì

 恶意向师,是恶意向佛、向法、向比丘僧、向父母无异。

 tiān suǒ bù fù dì suǒ bù zài ! guān mò shì rén zhū è rén bèi

 天所不覆,地所不载!观末世人诸恶人辈,

 bù zhōng bù xiào wú yǒu rén yì bù shùn rén dào

 不忠、不孝,无有仁义,不顺人道。

 mó shì bǐ qiū sì shù zhī zhōng dàn niàn tā è

 魔世比丘四数之中,但念他恶,

 bù zì zhǐ è jí xián dù shàn gèng xiāng jǔ sàng ;

 不自止恶,嫉贤妒善,更相沮丧;

 bù niàn xíng shàn qiáng liáng jí xián jì bù néng wéi

 不念行善,强梁嫉贤,既不能为,

 fù huǐ bài rén duàn jué dào yì lìng bù de xíng

 复毁败人,断绝道意,令不得行。

 tān yù wù sú duō qiú lì yè jī cái zì sàng

 贪欲务俗,多求利业,积财自丧,

 hòu cái jiàn dào sǐ duò è qù dà ní lí zhōng è guǐ chù shēng

 厚财贱道,死堕恶趣大泥犁中、恶鬼、畜生。

 wèi dāng yǒu cǐ yú shì hé qiú ? niàn bào fó ēn dāng chí jīng jiè

 未当有此,于世何求?念报佛恩,当持经戒,

 xiāng shuài yǐ dào ; dào bù kě bù xué jīng bù kě bù dú shàn bù kě bù xíng

 相率以道;道不可不学,经不可不读,善不可不行。

 xíng shàn bù dé jì shén lí kǔ chāo chū shēng sǐ jiàn xián wù màn

 行善布德,济神离苦,超出生死,见贤勿慢,

 jiàn shàn wù bàng bù yǐ xiǎo guò zhèng rù dà zuì wéi fǎ shī lǐ

 见善勿谤,不以小过证入大罪。违法失理,

 qí zuì mò dà zuì fú yǒu zhèng kě bù shèn yé !’

 其罪莫大,罪福有证,可不慎耶!’

 ā nán fù bái fó yán ‘ mò shì dì zǐ yīn yuán xiāng shēng

 阿难复白佛言:末世弟子,因缘相生,

 lǐ jiā zhī shì shēn kǒu zhī lèi dāng yún hé ? tiān zhōng tiān !’

 理家之事,身口之累,当云何?天中天!’

 fó yán ‘ ā nán ! yǒu shòu jìn jiè chéng xìn fèng xíng

 佛言:阿难!有受禁戒,诚信奉行,

 shùn xiào wèi shèn jìng guī sān zūn yǎng qīn jìn zhōng nèi wài jǐn shàn

 顺孝畏慎,敬归三尊,养亲尽忠,内外谨善,

 xīn kǒu xiāng yìng kě de wéi shì jiān shì bù kě dé wéi shì jiān yì

 心口相应,可得为世间事,不可得为世间意。

 ā nán yán ‘ shì jiān shì shì jiān yì yún hé yé ? tiān zhōng tiān !’

 阿难言:世间事,世间意,云何耶?天中天!’

 fó yán ‘ wèi fó dì zǐ kě de shāng fàn yíng shēng lì yè

 佛言:为佛弟子,可得商贩营生利业,

 píng dòu zhí chǐ bù kě wǎng yú rén shī xíng yǐ lǐ —— bù wéi shén míng zì rán zhī lǐ

 平斗直尺,不可罔于人,施行以理——不违神明自然之理。

 zàng sòng zhī shì yí xǐ yīn qǔ shì wéi shì jiān shì yě

 葬送之事,移徙、姻娶,是为世间事也。

 shì jiān yì zhě wèi fó dì zǐ

 世间意者,为佛弟子,

 bù de bǔ wèn qǐng jìn fú zhòu yàn guài cí sì

 不得卜问:请禁、符咒、厌怪、祠祀、

 jiě zòu yì bù de zé liáng rì liáng shí shòu fó wǔ jiè

 解奏,亦不得择良日、良时。受佛五戒,

 fú dé rén yě yǒu suǒ shī zuò dāng qǐ sān zūn ; fó zhī xuán tōng

 福德人也,有所施作,当启三尊;佛之玄通,

 wú xì bù zhī jiè dé zhī rén dào hù wéi qiáng yì shǐ zhū tiān tiān lóng guǐ shén

 无细不知。戒德之人,道护为强,役使诸天、天龙、鬼神,

 wú bù jìng fú ! jiè guì zé zūn wú wǎng bù jí qǐ yǒu jì huì bù shàn zhě yé !

 无不敬伏!戒贵则尊,无往不吉,岂有忌讳不善者耶!

 dào zhī hán fù bāo hóng tiān dì bù dá zhī rén zì zuò guà ài

 道之含覆,包弘天地,不达之人,自作挂碍。

 shàn è zhī shì yóu rén xīn zuò huò fú yóu rén rú yǐng zhuī xíng xiàng zhī yìng shēng

 善恶之事,由人心作,祸福由人,如影追形,向之应声。

 jiè xíng zhī dé yīng zhī zì rán zhū tiān suǒ hù yuàn bù yì wéi

 戒行之德,应之自然,诸天所护,愿不意违,

 gǎn dòng shí fāng yǔ tiān cān dé ; gōng dé wēi wēi zhòng shèng jiē tàn nán kě chēng liáng !

 感动十方,与天参德;功德巍巍,众圣嗟叹,难可称量!

 zhì shì dá mìng méi shēn bù xié shàn rú fó jiào kě de dù shì zhī dào

 智士达命,没身不邪,善如佛教,可得度世之道。

 ā nán wén fó shuō gèng zhěng jiā shā

 阿难闻佛说,更整袈裟,

 tóu nǎo zhuó dì ‘ wéi rán shì zūn ! wǒ děng yǒu fú dé zhí rú lái

 头脑著地:唯然。世尊!我等有福,得值如来,

 pǔ ēn cí dà mǐn niàn yī qiè wèi zuò fú tián lìng de tuō kǔ

 普恩慈大,愍念一切,为作福田,令得脱苦。

 fó yán zhì zhēn ér xìn zhě shǎo shì shì duō è zhòng shēng xiàng zǔ

 佛言至真而信者少,是世多恶,众生相诅,

 shèn kě tòng zāi ! ruò yǒu xìn zhě ruò yī ruò liǎng nài hé shì è

 甚可痛哉!若有信者,若一、若两,奈何世恶,

 nǎi bì rú cǐ ! fó miè dù hòu jīng fǎ suī cún ér wú xìn zhě

 乃弊如此!佛灭度后,经法虽存而无信者,

 jiàn shuāi miè yǐ ! wū hū ! tòng zāi ! jiāng hé shì hù !

 渐衰灭矣!呜呼!痛哉!将何恃怙!

 wéi yuàn shì zūn wèi zhòng lí gù wèi kě qǔ ní huán

 惟愿世尊,为众黎故,未可取泥洹。

 ā nán yīn ér jiàn sòng yuē

 阿难因而谏颂曰:

 fó wéi sān jiè hù ēn guǎng pǔ cí dà ; yuàn wéi yī qiè gù

 佛为三界护,恩广普慈大;愿为一切故,

 wèi kě qǔ ní huán zhí fǎ zhě yì shǎo máng máng bù bié zhēn

 未可取泥洹。值法者亦少,盲盲不别真,

 tòng yǐ bù shí zhě zuì shēn nǎi rú shì !

 痛矣不识者,罪深乃如是!

 sù fú zhí fǎ zhě ruò yī ruò yǒu liǎng

 宿福值法者,若一若有两,

 jīng fǎ shāo shāo tì dāng fù hé shì hù !

 经法稍稍替,当复何恃怙!

 fó ēn fēi bù dà zuì yóu zhòng shēng gù ;

 佛恩非不大,罪由众生故;

 fǎ gǔ zhèn sān qiān rú hé bù de wén ?

 法鼓震三千,如何不得闻?

 shì zhuó duō è rén hái zì duò diān dǎo

 世浊多恶人,还自堕颠倒,

 yú chǎn pǐ zī shèng xié mèi huǐ zhèng zhēn

 谀谄諀訾圣,邪媚毁正真。

 bù xìn shì yǒu fó yán fó fēi dà dào

 不信世有佛,言佛非大道,

 shì rén shì fēi rén zì zuò zhòng zuì běn

 是人是非人,自作众罪本。

 mìng jìn wǎng wú zé dāo jiàn jiě shēn xíng

 命尽往无择,刀剑解身形,

 shí guǐ hǎo fá shā huò tāng yǒng qí zhōng

 食鬼好伐杀,镬汤涌其中。

 yín yì bào tóng zhù dà huǒ xiāng shāo rán ;

 淫泆抱铜柱,大火相烧燃;

 fěi bàng qīng gāo shì tiě qián bá qí shé

 诽谤清高士,铁钳拔其舌。

 luàn jiǔ wú lǐ jié mí huò shī rén dào

 乱酒无礼节,迷惑失人道,

 sǐ rù dì yù zhōng yáng tóng wò qí kǒu

 死入地狱中,洋铜沃其口。

 zāo féng zhòng è nàn dú tòng bù kě yán ;

 遭逢众厄难,毒痛不可言;

 ruò shēng huán wéi rén xià jiàn tān qióng zhōng

 若生还为人,下贱贪穷中。

 bù shā de cháng shòu wú bìng cháng kāng qiáng ;

 不杀得长寿,无病常康强;

 bù dào hòu dà fù qián cái héng zì mǎn

 不盗后大富,钱财恒自满。

 bù yín xiāng qīng jìng shēn tǐ xiān bì fēn

 不淫香清净,身体鲜苾芬,

 guāng yǐng cháng yì yì shàng zé wéi dà wáng

 光影常奕奕,上则为大王。

 zhì chéng bù qī zhà wèi zhòng suǒ fèng chéng

 至诚不欺诈,为众所奉承,

 bù zuì hòu míng liǎo dé huì suǒ zūn jìng !

 不醉后明了,德慧所尊敬!

 wǔ fú chāo fǎ chū tiān rén tóng chóu lèi

 五福超法出,天人同俦类,

 suǒ shēng yì wàn bèi zhēn dì shèn fēn míng

 所生亿万倍,真谛甚分明。

 mò shì zhū è rén bù xìn duō hú yí

 末世诸恶人,不信多狐疑,

 yú chī bù bié dào zuì shēn gèng dǎi míng !

 愚痴不别道,罪深更逮冥!

 bì shèng huǐ zhèng jué sǐ rù dà tiě chéng

 蔽圣毁正觉,死入大铁城,

 shí shén chù qí zhōng jǐng shàng dài tiě lún

 识神处其中,颈上戴铁轮。

 qiú sǐ bù de sǐ xū yú yǐ biàn xíng ;

 求死不得死,须臾已变形;

 máo jǐ xiāng dú cì qū tǐ héng cán jié

 矛戟相毒刺,躯体恒残截。

 nài hé shì rú shì bèi zhèng xìn guǐ shén

 奈何世如是,背正信鬼神,

 jiě zòu hǎo bǔ wèn jì sì shāng bù rén

 解奏好卜问,祭祀伤不仁,

 sǐ duò shí bā chù jīng lì hēi shéng yù

 死堕十八处,经历黑绳狱,

 bā nán wéi jiè shǒu dé fù rén shēn nán

 八难为界首,得复人身难。

 ruò shí de wéi rén mán dí wú yì lǐ

 若时得为人,蛮狄无义理,

 chī jùn wú kǒng qiào bǒ bì yǎ bù yǔ

 痴骏无孔窍,跛躄哑不语,

 méng lóng bù dá shì è è xiāng qiān jū

 朦胧不达事,恶恶相牵拘,

 zhǎn zhuǎn zhòng tú jù qín shòu liù chù xíng

 展转众徒聚,禽兽六畜形,

 wéi rén suǒ tú gē bāo pí shì qí hóu

 为人所屠割,剥皮视其喉,

 guī cháng sù yuàn duì yǐ ròu gěi hái rén

 归偿宿怨怼,以肉给还人。

 wú dào duò è dào qiú tuō shèn wéi nán ;

 无道堕恶道,求脱甚为难;

 rén shēn jì nán dé fó jīng nán dé wén

 人身既难得,佛经难得闻。

 shì zūn wéi zhòng yòu sān jiè jiē méng ēn

 世尊为众祐,三界皆蒙恩,

 fū dòng gān lù fǎ lìng rén pǔ fèng xíng

 敷动甘露法,令人普奉行。

 āi zāi yǐ de huì mǐn niàn qún méng gù

 哀哉已得慧,愍念群萌故,

 kāi tōng shì dào jìng xiá zhě jí dù kǔ

 开通示道径,黠者即度苦。

 fú rén zài xiàng xiàng jiàn dì xué bù shēng

 福人在向向,见谛学不生,

 zì guī dà hù tián zhí zhòng bù sǐ dì

 自归大护田,植种不死地。

 ēn dà mò guò fó shì yòu zhuǎn fǎ lún

 恩大莫过佛,世祐转法轮,

 yuàn shǐ yī qiè rén dé fú gān lù jiāng

 愿使一切人,得服甘露浆。

 huì chuán dào bǐ àn fǎ pán yǐn dà qiān ;

 慧船到彼岸,法磐引大千;

 bǐ wǒ wú yǒu èr fā yuàn wú shàng zhēn !

 彼我无有二,发愿无上真!

 ā nán sòng rú shì yǐ zhū huì dà zhòng yī shí xìn jiě

 阿难颂如是已,诸会大众,一时信解,

 jiē fā wú shàng zhèng zhēn zhī dào sēng nà dà kǎi gān lù zhī yīn

 皆发无上正真之道,僧那大铠甘露之音,

 xiāng xūn sān qiān cóng shì de dù kāi shì dào dì

 香薰三千。从是得度,开示道地,

 wèi zuò qiáo liáng guó wáng chén mín tiān lóng guǐ shén

 为作桥梁。国王臣民,天龙、鬼神,

 wén jīng huān xǐ ! ā nán suǒ shuō qiě bēi qiě kǒng

 闻经欢喜!阿难所说,且悲、且恐。

 qǐ shǒu fó zú jí lǐ ā nán shòu jiào ér qù

 稽首佛足,及礼阿难,受教而去。

 

ad8
ad10
精彩推荐
ad5
推荐内容
ad7
ad9
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。普众礼佛网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[普众礼佛网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户  
经藏网