ad6
ad3

怎么念金刚经更好

[金刚经的入门] 发表时间:2020-07-15 09:48:07 作者: 阅读次数:

其实我们要是想让念诵金刚经变得更好的的话,我们就一定要按照金刚经诵持仪轨认真的诵持金刚经,因为这样才是最好的诵持金刚经的方法,我们不要觉得诵持仪轨非常麻烦,既然我们下定决心想要修持金刚经,我们就应该静下心来认认真真的诵持金刚经。当然了金刚经的诵持仪轨相信很多初学的同修并不是很清楚,那么就介绍一下金刚经的诵持仪轨:

香赞:

炉香乍热,法界蒙熏,

诸佛海会悉遥闻,随处结祥云,

诚意方殷,诸佛现全身。

南无香云盖 菩萨摩诃萨,

南无香云盖 菩萨摩诃萨,

南无香云盖 菩萨摩诃萨。

------------

净身业真言:

唵,修哆唎,修哆唎,修摩唎,修摩唎,萨婆诃。

--------

净口业真言:

唵,修利,修利,摩诃修利,修修利,萨婆诃。

-------------

净意业真言:

唵,嚩(wā)日啰怛诃贺斛。

-------------

净三业(身口意三业)真言:

唵,娑嚩(wā)婆嚩秫驮 娑嚩达摩娑嚩婆嚩秫度憾。

-------------

安土地真言:

南无三满多,母驮喃,唵,度噜度噜,地尾,娑婆诃。

----------------

普供养真言:

唵,誐誐曩,三婆嚩,袜日啰斛。

-------------

怎么念金刚经更好

奉请八金刚:

奉请青除灾金刚;

奉请辟毒金刚;

奉请黄随求金刚;

奉请白净水金刚;

奉请赤声火金刚;

奉请定持灾金刚;

奉请紫贤金刚;

奉请大神金刚;

---------

奉请四菩萨:

奉请金刚眷菩萨;

奉请金刚索菩萨;

奉请金刚爱菩萨;

奉请金刚语菩萨;

---------

发愿文:

稽首三界尊,皈命十方佛,

我今发宏愿,持此金刚经,

上报四重恩,下济三涂苦,

若有见闻者,悉发菩提心,

尽此一报身,同生极乐国。

云何得长寿,金刚不坏身,

复以何因缘,得大坚固力;

云何于此经,究竟到彼岸,

愿佛开微密,广为众生说。

南无本师释迦牟尼佛!

南无本师释迦牟尼佛!

南无本师释迦牟尼佛!

-------------

开经偈

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇。

我今见闻得受持,愿解如来真实义。

读诵经已,读诵如下真言:

般若无尽藏真言——

纳谟薄伽伐帝。唎若。波罗密多曳。怛侄他。唵。纥唎地唎室唎。戍噜知。三密栗知。佛社曳。莎诃。

-------------

金刚心陀罗尼——

唵。乌伦尼。娑婆诃。

----------------

补阙真言——

南无喝罗怛那。哆罗夜耶。佉罗佉罗。俱住俱住。摩罗摩罗。虎罗。吽。贺贺。苏怛拿。吽。泼抹拿。娑婆诃。

---------------

补阙圆满真言——

唵。呼嚧呼嚧。社曳穆契。莎诃。

----------------

普回向真言——

唵。娑麼罗。娑麼罗。弭麼曩。萨 诃。麼诃斫迦罗 吽。

---------------

金刚赞——

断疑生信。

绝相超宗。

顿忘人法解真空。

般若味重重。

四句融通。

福德叹无穷。

南无金刚会上佛菩萨(三称)

怎么念金刚经更好

-----------------

回向偈——

怎么念金刚经更好

诵经功德殊胜行,无边胜福皆回向,

普愿沉溺诸有情,速往无量光佛刹,

十方三世一切佛,

一切菩萨摩诃萨,

摩诃般若波罗蜜。

同时要记得念《金刚经》必须念补缺真言。当我们诵持一段时间金刚经之后我们就会发现佛经金刚经念诵的好处有什么了。以上只是本人的个人观点,若是有什么不正确的地方还希望诸位师兄多多包涵。

ad8
ad10
精彩推荐
ad5
ad7
ad9
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。普众礼佛网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[普众礼佛网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户  
经藏网