ad6
ad3

说法印注音

[说法印注音] 阅读次数:

说法印注音

 fó wéi hǎi lóng wáng shuō fǎ yìn jīng

 佛为海龙王说法印经

 rú shì wǒ wén 。 yī shí báo gā fàn 。 zài hǎi lóng wáng gōng 。

 如是我闻。一时薄伽梵。在海龙王宫。

 yǔ dà bì chú zhòng qiān èr bǎi wǔ shí rén jù 。 bìng yǔ zhòng duō pú sà mó hē sà jù 。

 与大苾刍众千二百五十人俱。并与众多菩萨摩诃萨俱。

 ěr shí suō jié luó lóng wáng 。 jí cóng zuò qǐ 。 qián lǐ fó zú bái yán 。

 尔时娑竭罗龙王。即从座起。前礼佛足白言。

 shì zūn 。 pō yǒu shòu chí shǎo fǎ dé fú duō bù 。 fó gào hǎi lóng wáng 。

 世尊。颇有受持少法得福多不。佛告海龙王。

 yǒu sì shū shèng fǎ 。 ruò yǒu shòu chí dú sòng jiě le qí yì 。

 有四殊胜法。若有受持读诵解了其义。

 yòng gōng suī shǎo huò fú shèn duō 。 jí yǔ dú sòng bā wàn sì qiān fǎ zàng 。

 用功虽少获福甚多。即与读诵八万四千法藏。

 gōng dé wú yì 。 yún hé wéi sì 。 suǒ wèi niàn sòng 。 zhū xíng wú cháng 。

 功德无异。云何为四。所谓念诵。诸行无常。

 yī qiè jiē kǔ 。 zhū fǎ wú wǒ 。 jì miè wéi lè 。 lóng wáng dāng zhī 。

 一切皆苦。诸法无我。寂灭为乐。龙王当知。

 shì wèi sì shū shèng fǎ 。 pú sà mó hē sà wú jìn fǎ zhì 。

 是谓四殊胜法。菩萨摩诃萨无尽法智。

 zǎo zhèng wú shēng 。 sù zhì yuán jì 。 shì gù rǔ děng cháng yīng niàn sòng 。

 早证无生。速至圆寂。是故汝等常应念诵。

 ěr shí shì zūn 。 shuō shì sì jù fǎ yìn jīng shí 。 bǐ zhū shēng wén 。

 尔时世尊。说是四句法印经时。彼诸声闻。

 dà pú sà zhòng 。 jí tiān lóng bā bù 。 ā sū luó jiǎn dá pó děng 。

 大菩萨众。及天龙八部。阿苏罗揵达婆等。

 wén fó suǒ shuō 。 jiē dà huān xǐ 。 xìn shòu fèng xíng 。

 闻佛所说。皆大欢喜。信受奉行。

ad8
ad10
精彩推荐
ad5
推荐内容
ad7
ad9
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。普众礼佛网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[普众礼佛网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户  
经藏网