ad6
ad3

三十五佛忏悔文注音

三十五佛忏悔文注音

 nā mó guī yī shí fāng jìn xū kōng jiè yī qiè zhū fó

 南无皈依十方尽虚空界一切诸佛

 nā mó guī yī shí fāng jìn xū kōng jiè yī qiè zūn fǎ

 南无皈依十方尽虚空界一切尊法

 nā mó guī yī shí fāng jìn xū kōng jiè yī qiè xián shèng sēng

 南无皈依十方尽虚空界一切贤圣僧

 nā mó rú lái yīng gōng zhèng biàn zhī míng xíng zú shàn shì

 南无如来,应供,正遍知,明行足,善逝,

 shì jiān jiě wú shàng shì diào yù zhàng fū tiān rén shī shì zūn

 世间解,无上士调御丈夫,天人师,佛,世尊。

 nā mó shì jiā móu ní fó nā mó jīn gāng bù huài fó

 南无释迦牟尼佛 南无金刚不坏佛

 nā mó bǎo guāng fó nā mó lóng zūn wáng fó

 南无宝光佛 南无龙尊王佛

 nā mó jīng jìn jūn fó nā mó jīng jìn xǐ fó

 南无精进军佛 南无精进喜佛

 nā mó bǎo huǒ fó nā mó bǎo yuè guāng fó

 南无宝火佛 南无宝月光佛

 nā mó xiàn wú yú fó nā mó bǎo yuè fó

 南无现无愚佛 南无宝月佛

 nā mó wú gòu fó nā mó lí gòu fó

 南无无垢佛 南无离垢佛

 nā mó yǒng shī fó nā mó qīng jìng fó

 南无勇施佛 南无清净佛

 nā mó qīng jìng shī fó nā mó suō liú nà fó

 南无清净施佛 南无娑留那佛

 nā mó shuǐ tiān fó nā mó jiān dé fó

 南无水天佛 南无坚德佛

 nā mó zhān tán gōng dé fó nā mó wú liàng jū guāng fó

 南无旃檀功德佛 南无无量掬光佛

 nā mó guāng dé fó nā mó wú yōu dé fó

 南无光德佛 南无无忧德佛

 nā mó nà luó yán fó nā mó gōng dé huá fó

 南无那罗延佛 南无功德华佛

 nā mó lián huá guāng yóu xì shén tōng fó nā mó cái gōng dé fó

 南无莲华光游戏神通佛 南无财功德佛

 nā mó dé niàn fó nā mó shàn míng chēng gōng dé fó

 南无德念佛 南无善名称功德佛

 nā mó hóng yàn dì zhuàng wáng fó nā mó shàn yóu bù gōng dé fó

 南无红焰帝幢王佛 南无善游步功德佛

 nā mó dòu zhàn shèng fó nā mó shàn yóu bù fó

 南无斗战胜佛 南无善游步佛

 nā mó zhōu zā zhuāng yán gōng dé fó nā mó bǎo huá yóu bù fó

 南无周匝庄严功德佛 南无宝华游步佛

 nā mó bǎo lián huá shàn zhù suō luó shù wáng fó

 南无宝莲华善住娑罗树王佛

 rú shì děng yī qiè shì jiè zhū fó shì zūn cháng zhù zài shì shì zhū shì zūn

 如是等一切世界,诸佛世尊,常住在世,是诸世尊,

 dāng cí niàn wǒ ruò wǒ cǐ shēng ruò wǒ qián shēng cóng wú shǐ shēng sǐ yǐ lái

 当慈念我:若我此生、若我前生,从无始生死以来,

 suǒ zuò zhòng zuì ruò zì zuò ruòjiāo tā zuò jiàn zuò suí xǐ ;

 所作众罪,若自作、若教他作、见作随喜;

 ruò tǎ ruò sēng ruò sì fāng sēng wù ruò zì qǔ ruò jiāo tā qǔ jiàn qǔ suí xǐ ;

 若塔若僧,若四方僧物,若自取、若教他取、见取随喜;

 wǔ wú jiàn zuì ruò zì zuò ruò jiāo tā zuò jiàn zuò suí xǐ ;

 五无间罪,若自作、若教他作、见作随喜;

 shí bù shàn dào ruò zì zuò ruòjiāo tā zuò jiàn zuò suí xǐ ;

 十不善道,若自作、若教他作、见作随喜;

 suǒ zuò zuì zhàng huò yǒu fù cáng huò bù fù cáng yīng duò dì yù è guǐ chù shēng

 所作罪障,或有覆藏、或不覆藏,应堕地狱饿鬼畜生,

 zhū yú è qù biān dì xià jiàn jí miè lì chē rú shì děng chù

 诸余恶趣,边地下贱,及篾戾车,如是等处。

 suǒ zuò zuì zhàng jīn jiē chàn huǐ

 所作罪障,今皆忏悔。

 jīn zhū fó shì zūn dāng zhèng zhī wǒ dāng yì niàn wǒ

 今诸佛世尊,当证知我,当忆念我。

 wǒ fù yú zhū fó shì zūn qián zuò rú shì yán

 我复于诸佛世尊前,作如是言:

 ruò wǒ cǐ shēng ruò wǒ yú shēng céng xíng bù shī huò shǒu jìng jiè

 若我此生,若我余生,曾行布施,或守净戒,

nǎi zhì shī yǔ chù shēng yī tuán zhī shí huò xiū jìng xíng suǒ yǒu shàn gēn

乃至施与畜生一抟之食,或修净行,所有善根,

 chéng jiù zhòng shēng ;

 成就众生;

 suǒ yǒu shàn gēn xiū xíng pú tí ; suǒ yǒu shàn gēn jí wú shàng zhì ;

 所有善根,修行菩提;所有善根,及无上智;

 suǒ yǒu shàn gēn yī qiè hé jí xiào jì chóu liàng

所有善根,一切合集,校计筹量,

jiē xī huí xiàng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí

皆悉回向阿耨多罗三藐三菩提。

 rú guò qù wèi lái xiàn zài zhū fó suǒ zuò huí xiàng wǒ yì rú shì huí xiàng

 如过去、未来、现在诸佛所作回向,我亦如是回向。

 zhòng zuì jiē chàn huǐ  zhū fú jìn suí xǐ

 众罪皆忏悔 诸福尽随喜

 jí qǐng fó gōng dé  yuàn chéng wú shàng zhì

 及请佛功德 愿成无上智

 qù lái xiàn zài fó yú zhòng shēng zuì shèng wú liàng gōng dé hǎi wǒ jīn guī mìng lǐ !

 去来现在佛,于众生最胜,无量功德海,我今皈命礼!

 pú sà jù zú dà bēi lì  lì yì jiù hù zhū yǒu qíng

 菩萨具足大悲力 利益救护诸有情

 jiù hù wú yī zuì è wǒ  bǐ zhū pú sà wǒ guī yī

 救护无依罪恶我 彼诸菩萨我皈依

 shēn yè yǒu sān zhǒng kǒu yè fù yǒu sì

 身业有三种,口业复有四,

 yǐ jí yì yè sān shí bù shàn jìn chàn

 以及意业三,十不善尽忏。

 yuàn jiè jìng wú gòu wú zhí jiè dù yuán

 愿戒净无垢,无执戒度圆。

 wú shǐ zhì jīn shēng shí è wǔ wú jiàn

 无始至今生,十恶五无间。

 xīn suí fán nǎo zhuǎn zhū zuì jiē chàn huǐ

 心随烦恼转,诸罪皆忏悔。

 wǒ xī suǒ zào zhū è yè jiē yóu wú shǐ tān chēn chī

 我昔所造诸恶业,皆由无始贪瞋痴。

 cóng shēn yǔ yì zhī suǒ shēng yī qiè wǒ jīn jiē chàn huǐ

 从身语意之所生,一切我今皆忏悔。

 suǒ yǒu lǐ zàn gòng yǎng fú qǐng fó zhù shì zhuǎn fǎ lún

 所有礼赞供养福,请佛住世转法轮。

 suí xǐ chàn huǐ zhū shàn gēn huí xiàng zhòng shēng jí fó dào

 随喜忏悔诸善根,回向众生及佛道。

 

ad8
ad10
精彩推荐
ad5
推荐内容
ad7
ad9
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。普众礼佛网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[普众礼佛网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户  
经藏网