ad6
ad3

心经修持步骤是什么

[心经的入门] 发表时间:2020-06-05 09:22:23 作者: 阅读次数:

师兄在修行心经的过程中,师兄是要按照正确念诵心经的步骤去念诵,这样我们才能够知道心经中主要讲了什么内容,但有些师兄是不清楚念诵心经的步骤是什么,所以想要去详细的了解一下,那么我就为师兄去分享一下吧!

第一:上香

香赞

炉香乍爇,法界蒙熏,诸佛海会悉遥闻,随处结祥云,诚意方殷,诸佛现全身。

南无香云盖菩萨摩诃萨。(三称)

第二:礼拜

鞠躬或叩拜:礼敬之时,须恭敬至诚。

也可默念:能礼所礼性空寂,感应道交难思议,我此道场如帝珠,一切如来影现中。

南无本师释迦牟尼佛!(三称)

第三:念开经偈

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,我今见闻得受持,愿解如来真实义。

第四:诵经

bō rě bō luó mì duō xīn jīng

般若波罗蜜多心经

唐玄奘法师译

guān zì zài pú sà, xíng shēn bō rě bō luó mì duō shí,zhào jiàn wǔ yùn jiē kōng

观自 在菩 萨,行深 般若 波罗蜜多 时,照见 五蕴 皆空,

dù yī qiē kǔ è 。 shè lì zǐ, sè bú yì kōng ,kōng bú yì sè,

度一 切苦厄。舍利子,色不异空,空不异色,

sè jí shì kōng ,kōng jí shì sè。 shòu xiǎng xíng shí, yì fù rú shì

色即 是空,空即是色。 受想 行识,亦复如是。

心经修持步骤是什么

shè lì zǐ, shì zhū fǎ kōng xiāng, bù shēng bú miè, bú gòu bú jìng,

舍 利子,是诸法空 相, 不生不灭, 不垢不净,

bù zēng bù jiǎn, shì gù kōng zhōng wú sè, wú shòu xiǎng xíng shí, wú yǎn ěr

不增 不减,是故空中无色,无受 想行识, 无眼耳

bí shé shēn yì,wú sè shēng xiāng wèi chù fǎ,wú yǎn jiè,nǎi zhì wú yì shí jiè,

鼻舌 身意,无色声香 味触 法,无眼 界,乃 至无 意识界,

wú wú míng, yì wú wú míng jìn, nǎi zhì wú lǎo sǐ, yì wú lǎo sǐ jìn

无无 明,亦无无明 尽, 乃至 无老死,亦无 老死尽。

wú kǔ jí miè dào, wú zhì yì wú dé,yǐ wú suǒ dé gù

无 苦集 灭道,无智亦无 得,以无所得故。

pú tí sà duǒ, yī bō rě bō luó mì duō gù, xīn wú guàài。 wú guàài gù,

菩提 萨埵,依般若波罗 蜜多 故,心无挂 碍。无 挂碍故,

wú yǒu kǒng bù, yuǎn lí diān dǎo mèng xiǎng, jiū jìng niè pán

无有 恐怖,远离颠倒 梦想,究竟涅槃。

sān shì zhū fó, yī bō rě bō luó mì duō gù, dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí

三世 诸佛,依般若波 罗蜜 多故,得阿 耨多 罗三藐三菩提。

gù zhī bō rě bō luó mì duō, shì dà shén zhòu, shì dà míng zhòu

心经修持步骤是什么

故知 般若波罗蜜多, 是大 神咒,是大明咒,

shì wú shàng zhòu,shì wú děng děng zhòu。néng chú yí qiè kǔ,zhēn shí bù xū

是 无上 咒,是无等等 咒。 能除一切 苦, 真实不虚。

gù shuō bō rě bō luó mì duō zhòu。 jí shuō zhòu yuē

故 说般 若波罗蜜多咒。即说咒曰:

jie di jie di, bo luo jie dī,bo luo seng jie dī, pu ti sa po he.

揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提 萨婆诃。(咒心21遍)

南无阿弥陀佛 (三称)

南无观世音菩萨 (三称)

南无大势至菩萨 (三称)

第五:回向(双手合十,回向、祈愿、忏悔)

回向偈:

诵经功德殊胜行,无边胜福皆回向,普愿沉溺诸众生,速往无量光佛刹!

也可:

愿以此功德,普及于一切,我等与众生,皆共成佛道;

愿以此功德,回向弟子历代先祖、冤亲债主,离苦得乐。

心经修持步骤是什么

师兄在坚持的按照上面的步骤去念诵心经,很快就可以知道念诵心经的十五个好处有什么,而且我们也会详细的了解到心经中重点讲解了哪些内容和含义。

ad8
ad10
精彩推荐
ad5
ad7
ad9
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。普众礼佛网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[普众礼佛网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户  
经藏网