ad6
ad3

金刚经注音版仪轨

[金刚经的入门] 发表时间:2020-06-03 14:53:57 作者: 阅读次数:

读金刚经的时候,大家是要知道有什么步骤的,也是能帮助我们自己更加全面地认识这个世界的,也是能对金刚经原文的理解更深的领会的。下文是金刚经的读诵仪轨,希望能对大家学习金刚经有帮助。

香赞

lú xiāng zhà ruo

炉香乍热

fa jiè méng xūn

法界蒙熏

zhù fó hai huì xī yáo wén

诸佛海会悉遥闻

suí chù jié xiáng yun

金刚经注音版仪轨

随处结祥云

chéng yì fāng yīn

诚意方殷

zhù fó xiàn quán shēn

诸佛现全身

ná mó xiāng yun gaì pú sà mo he sà

南无香云盖菩萨摩诃萨(三称)

ná mó běn shī shì jiā moú ní fó

南无本师释迦牟尼佛(三称)

jīn gāng jīng qi qing

金刚经启请

金刚经注音版仪轨

jìng kou yè zhēn yán

净口业真言

ong xiū lì xiū lì mó hē xiū lì xiū xiū lì sà pó hē

唵 修唎 修唎 摩诃修唎 修修唎 萨婆诃(三称)

jìng sān yè zhēn yán

净三业真言

ōng suō wā pó wā sù tuó suō wā dá mó sō wā pó wā sù dù hàn

唵 娑嚩婆嚩秫驮 娑嚩达摩 娑嚩婆嚩秫度憾(三称)

ān tu dì zhēn yán

安土地真言

ná mó sān mān duō mú tuó nán ōng dù lu dù lu dì wei suō pó hē

南无三满哆 母驮喃 唵 度噜度噜 地尾萨婆诃(三称)

pu3 gōng4 yang4 zhēn yán

普 供 养 真 言

ong4 ye2 ye2 nang3 san1 po2 wa1 fa4 ri4 la4 hu2

唵 誐 誐 曩 三 婆 缚 韈 日 罗 斛(三称)

fèng qing bā jīn gāng

奉请八金刚

fèng qing qīng chú zāi jīn gāng

奉请 青除灾金刚

fèng qing pì dú jīn gāng

奉请 辟毒 金刚

fèng qing huáng suí qiú jīn gāng

奉请 黄随求金刚

fèng qing bái jing shui jīn gāng

奉请 白净水金刚

fèng qing chì shēng huo jīn gāng

奉请 赤声火金刚

fèng qing dìng chí zāi jīn gāng

奉请 定持灾金刚

fèng qing zixián jīn gāng

奉请 紫贤 金刚

fèng qing dà shén jīn gāng

奉请 大神 金刚

fèng qing sì pú sà

奉请四菩萨

fèng qing jīn gāng juàn pú sà

奉请 金刚眷菩萨

fèng qing jīn gāng suo pú sà

奉请 金刚索菩萨

fèng qing jīn gāng ài pú sà

奉请 金刚爱菩萨

fèng qing jīn gāng yu pú sà

奉请 金刚语菩萨

fā yuàn wén

发愿文

jí shou sān jiè zūn guī yī shí fāng fó

稽首三界尊 归依十方佛

wo jīn fā hóng yuàn chí ci jīn gāng jīng

我今发宏愿 持此金刚经

shàng bào sì zhòng ēn xià jì sān tú ku3

上报四重恩 下济三涂苦

ruò you3 jiàn wén zhě xī fā pú tí xīn

若有见闻者 悉发菩提心

jìn ci3 yī bào shēn tóng shēng jí lè guó

尽此一报身 同生极乐国

yún hé fán

云何梵

yún hé dé cháng shòu jīn gāng bù huài shēn

云何得长寿 金刚不坏身

fù yi hé yīn yuán dé dà jiān gù lì

金刚经注音版仪轨

复以何因缘 得大坚固力

yún hé yú ci jīng jiū jìng dào bi àn

云何于此经 究竟到彼岸

yuàn fó kāi wēi mì guang wéi zhòng shēng shuō

愿佛开微密 广为众生说

首页12345678910尾页

ad8
ad10
精彩推荐
ad5
ad7
ad9
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。普众礼佛网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[普众礼佛网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户  
经藏网