ad6
ad3

白衣大士神咒全文

[白衣大士神咒] 发表时间:2020-01-04 15:25:09 作者: 阅读次数:

 白衣大士神咒,载于《法苑珠林》,名随愿陀罗尼。此神咒又称白衣大士神咒、观音菩萨的白衣神咒。来源《法苑珠林》一书成于唐初,显然唐代以前,此咒已广泛流传,灵感非凡。诚心读诵此咒,必有感应。读的遍数越多越好,可以消除一切灾殃魔难。

 白衣大士神咒全文

 南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨(三称)

 南无佛,南无法,南无僧,

 南无救苦救难观世音菩萨。

 怛垤哆,唵。伽啰伐哆,伽啰伐哆;

白衣大士神咒全文

 伽诃伐哆;啰伽伐哆,啰伽伐哆,娑婆诃。

 天罗神,地罗神,人离难,

白衣大士神咒全文

 难离身,一切灾殃化为尘。

 南无摩诃般若波罗蜜。

 白衣大士神咒全文注音

 nā mó fó,nā mó fǎ,nā mó sēng。

 nā mó jiù kǔ jiù nàn guān shì yīn pú sà。

 dá zhí duō,ōng。qié là fá duō,qié là fá duō;

 qié hē fá duō;là qié fá duō,là qié fá duō,suō pó hē。

 tiān luó shén,dì luó shén,rén lí nàn,

 nàn lí shēn,yí qiè zāi yāng huà wéi chén。

 nā mó mó hē bō rě bō luó mì。

 咒文注解

 南无:录音带多读为(nā那)(mo摩),《大悲咒句解》、《密宗秘法.特音》皆读(nā那)(mō摸)。今人多读成南(na拿)无(mo摩)。另外,还有全读去声的。

白衣大士神咒全文

 怛(da答)垤(zhi直)哆(duō多):“垤”今音为(die迭),这里不读今音。

 怛垤哆:有的书中也写作“怛侄他”。

 唵:读(ōng嗡)或读(ǎn俺)。

 伽:读(qie茄),有的地方读“斜”。

 啰:各地多读成(la辣),此字与喇通假,喇,古读(la辣)。

 般若:读音为(bō波;rě惹),这是专有名词的固定读音。

 欲持诵此咒者,宜先在大士像前,沐手焚香、恭敬供养、至诚顶礼,诵毕发愿回向。

 来源出处

 印光大师曾开示说(见《印光大师文钞三编》卷一上册第五九页):白衣咒,未见出处,想菩萨俯顺劣机,梦授之类也。然以至诚心念者,无不所求皆应,有愿必从。......俗念增数句,乃祝愿之词,有亦无碍。’按:‘白衣大士神咒’即‘白衣咒’,《大藏》密部未列此咒,但《大藏》内《法苑珠林》第六十卷《咒术篇》,第六十八‘咒术部’有此咒文。名‘随愿陀罗尼’。《法苑珠林》一书成于唐初,显然唐代以前,此咒已广泛流传,灵感非凡。诵者可日与《大悲心陀罗尼》并持之。

 此咒最早见于法苑珠林卷第六十咒术篇第六十八杂咒部第七,有观世音菩萨说随愿陀罗尼咒,云:‘南无观世音菩萨,坦提咃,呿罗婆多,呿罗婆多,伽呵婆多,伽婆多,伽筏多,莎诃。’又云:‘行此法者,应须洁净三业,在于净(静)处,佛堂塔院,专精礼拜。绕塔诵是陀罗尼,满一万二千遍,当见观世音菩萨,一切所愿随意皆得也。’考其咒文梵音,与白衣大士神咒略同,且亦云‘满一万二千遍’,所愿皆得,故白衣大士神咒当源出于此。法苑珠林成书于唐,故知此咒于唐之前,即已流行。

ad8
ad10
精彩推荐
ad5
ad7
ad9
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。楚汉国学网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[楚汉国学网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户