ad6
ad3

宣化上人:大方广佛华严经浅释 总目录

[入门知识] 发表时间:2024-06-12 04:06:41 作者: 阅读次数:
宣化上人:大方广佛华严经浅释 总目录

大方广佛华严经浅释 总目录 (全套共计二十四册)

唐于闐国沙门实叉难陀译

美国万佛城宣化禪师讲述

1971年6月13日开讲,1979年9月9日讲完。讲一遍用了八年多时间。

大方广佛华严经疏序24-0

目录

1 写在前面

15 大方广佛华严经疏序

16 大方广佛华严经疏序浅释

30 一、标举宗体 96 六、旨趣玄微

58 二、别叹能詮 125 七、成益顿超

70 三、教主难思 156 八、结叹弘远

75 四、说仪周普 164 九、感庆逢遇

88 五、言该本末 168 十、略释名题

编 者 按

值『大方广佛华严经浅释』开印之际,拜读了宣公上人的『大方广佛华严经疏序浅释』,这是讲解唐代清凉国师所撰的『大方广佛华严经疏序』的注释。是修学华严经的入门指导书。若是明白了这篇注释的内容,则对华严经大旨就能基本瞭解。 今将此本增补在全经浅释内,以利修学。故此次出版的浅释全套共是二十四册(原书是二十三册)特此说明。

上海佛学书局

大方广佛华严经浅释24-1

目 录

大方广佛华严经品目..................................一

华严大经处会品目卷帙总要之图..................................四

序..................................一

前言..................................一

卷第一 世主妙严品第一之一..................................七

卷第二 世主妙严品第一之二..................................一四二

大方广佛华严经品目

如来名号品第七

卷一至卷五 四圣諦品第八

世主妙严品第一 卷十三

卷六 光明觉品第九

如来现相品第二 菩萨问明品第十

卷七 卷十四

普贤三昧品第三 净行品第十一

世界成就品第四 贤首品第十二之一

卷八至卷十 卷十五

佛藏世界品第五 贤首品第十二之二

卷十一 卷十六

毗卢遮那品第六 升须弥山顶品第十三

卷十二 须弥顶上偈颂讚品第十四

十住品第十五 十无尽藏品第二十二

卷十七 卷二十二

梵行品第十六 升兜率天宫品第二十三

初发心功德品第十七 卷二十三

卷十八 兜率宫中偈讚品第二十四

明法品第十八 十迴向品第二十五之一

卷十九 卷二十四之三十三

升夜摩天宫品第十九 十迴向品第二十五之二

夜摩宫中偈讚品第二十 卷三十四之三十九

十行品第二十一之一 十地品第二十六

卷二十 卷四十之四十三

十行品第二十一之二 十定品第二十七

卷二十一 卷四十四

十通品第二十八 卷五十之五十二

十忍品第二十九 如来出现品第三十七

十通品第二十八 卷五十之五十二

十忍品第二十九 如来出现品第三十七

卷四十五 卷五十三之五十九

阿僧祇品第三十 离世间品第三十九

寿量品第三十一 卷六十之八十

卷四十六之四十七 品目终

佛不思议法品第三十三

卷四十八

如来十身相海品第三十四

如来随好光明功德品第三十五

卷四十九

普贤行愿品第三十六

大方广佛华严经浅释24-2

目 录

卷第三 世主妙严品第一

大方广佛华严经浅释24-3

目 录

卷第四 世主妙严品第一之四..................................一

卷第五 世主妙严品第一之五..................................二一二

大方广佛华严经浅释24-4

目 录

卷第六 如来现相品第二..................................一

卷第七 普贤三昧品第三..................................一一三

卷第七 世界成就品第四..................................一三三

大方广佛华严经浅释24-5

目 录

第八卷至第十卷 华藏世界品第五..................................一

卷第十一 毗卢遮那品第六..................................一九四

卷第十二 如来名号品第七..................................二四二

卷第十二 四圣諦品第八..................................二八九

大方广佛华严经浅释24-6

目 录

卷第十三 光明觉品第九..................................一

卷第十三 菩萨问明品第十..................................一一一

卷第十四 净行品第十一..................................二一四

大方广佛华严经浅释24-7

目 录

卷第十五 贤首品第十二之一..................................一

卷第十五 贤首品第十二之二..................................一○○

卷第十六 升须弥山顶品第十三..................................一九四

卷第十六 须弥顶上偈赞品第十四..................................二○三

卷第十六 十住品第十五..................................二六七

大方广佛华严经浅释24-8

目 录

卷第十七 梵行品第十六..................................一

卷第十七 初发心功德品第十七..................................二九

卷第十八 明法品第十八..................................一一七

卷第十九 升夜摩天宫品第十九..................................一八五

卷第十九 夜摩宫中偈赞品第二十..................................一九四

大方广佛华严经浅释24-9

目 录

卷第十九 十行品第二十之一..................................一

卷第二十 十行品第二十一之二..................................五三

卷第二十一 十无藏品第二十二..................................一三七

卷第二十二 升兜率天宫品第二十三..................................二○六

卷第二十三 兜率宫中偈赞品第二十四..................................三一八

大方广佛华严经浅释24-10

卷第二十三 十廻向品第二十五之一 第一 救护众生离众生相回向..................................一四

卷第二十四 十廻向品第二十五之二 第二 不坏回向..................................八三

卷第二十四 十廻向品第二十五之二 第三 等一切佛回向..................................一二八

卷第二十四 十廻向品第二十五之二 第四 至一切处回向..................................一六四

卷第二十五 十廻向品第二十五之三 第五 无书功德回向..................................二○四

大方广佛华严经浅释24-11

目 录

卷第二十五 十回向品第二十五之三..................................一

卷第二十六 十回向品第二十五之四..................................四八

卷第二十七 十回向品第二十五之五..................................一一四

卷第二十八 十回向品第二十五之六..................................一九七

大方广佛华严经浅释24-12

目 录

卷第二十九 十 回 向 品 第 二 十 五 之 七..................................一

卷第三十 十 回 向 品 第 二 十 五 之 八..................................六三

卷第三十一 十 回 向 品 第 二 十 五 之 九..................................一二三

卷第三十二 十 回 向 品 第 二 十 五 之 十..................................一八五

卷第三十三 十 回 向 品 第 二 十 五 之 十 一..................................二二四

大方广佛华严经浅释24-13

目 录

卷第三十四 十地品第二十六之一第一欢喜地..................................一

卷第三十五 十地品第二十六之二第二离垢地..................................九一

卷第三十五 十地品第二十六之二第三发光地..................................一四○

卷第三十六 十地品第二十六之三第四燄慧地..................................一七七

卷第三十六 十地品第二十六之三第五难胜地..................................二○八

大方广佛华严经浅释24-14

目 录

卷第三十七 十地品第二十六之四第六现前地..................................一

卷第三十八 十地品第二十六之四第七远行地..................................三六

卷第三十八 十地品第二十六之五第八不动地..................................七三

卷第三十九 十地品第二十六之六第九善慧地..................................一二一

卷第三十九 十地品第二十六之六第十法云地..................................一八○

大方广佛华严经浅释24-15

目 录

卷第四十 十定品第二十七之一..................................一

第一、普光明三昧..................................四七

第二、妙光明三昧..................................五三

卷第四十一 十定品第二十七之二..................................六四

第三、次第偏往诸佛国土神通三昧..................................六四

第四、清净深心行三昧..................................六七

第五、知过去庄严藏三昧..................................七一

第六、智光明藏在昧..................................七五

第七、了知一切世界佛庄严三昧..................................八二

卷第四十二 十定品第二十七之三..................................一一二

第八、一切众生差别身三昧..................................一一二

第九、法界自在三昧..................................一三六

卷第四十三 十定品第二十七之四..................................一六一

第十、无础轮三昧..................................一六一

卷第四十四 十通品第二十八..................................二三四

第一、善知他心智神通..................................二三八

第二、无础天眼智神通..................................二四二

大方广佛华严经浅释24-16

目 录

卷第四十四 十忍品第二十九..................................一

卷第四十五 阿僧祇品第三十..................................八六

卷第四十五 寿量品第三十一..................................一四○

卷第四十五 诸菩萨住处品第三十二..................................一四三

卷第四十六 佛不思议法品第三十三之一..................................一五二

卷第四十七 佛不思议法品第三十三之二..................................二○一

卷第四十八 如来十身相海品第三十四..................................二五二

卷第四十八 如来随好光明功德品第三十五..................................三○○

大方广佛华严经浅释24-17

目 录

卷第四十九 普贤行品第三十六..................................一

卷第五十 如来出现品第三十七之一..................................六○

一、答如来出现之法相..................................七三

二、答如来出现的身相..................................一○五

卷第五十一 如来出现品第三十七之二..................................一三二

三、答如来出现的音声相..................................一三二

四、答如来出现的心相..................................一六五

卷第五十二 如来出现品第三十七之三..................................一八八

五、答如来出现的境界..................................一八八

六、答如来出现所行之行..................................一九九

七、答如来出现成正觉..................................二○六

八、答如来出现转*轮..................................二一五

九、答如来出现示入..................................二二二

十、答如来出现见闻亲近所生善根..................................二三○

卷第五十三 离世间品第三十八之一..................................二四七

一、问十信行法..................................二五四

二、问十住行法..................................二五五

三、问十行之行法..................................二五六

四、问十回向行法..................................二五七

五、问十地行法..................................二五八

六、问因圆究竟行法(等觉位)..................................二六○

七、问果用圆满行法(妙觉位)..................................二六一

一、答十信行法..................................二六二

二、答十住行法..................................二七八

卷第五十四 离世间品第三十八之二..................................三○○

三、答十行之行法..................................三○○

大方广佛华严经浅释24-18

目 录

卷第五十五 离世间品第三十八之三..................................一

卷第五十六 离世间品第三十八之四..................................四九

卷第五十七 离世间品第三十八之五..................................一一六

卷第五十八 离世间品第三十八之六..................................一七七

卷第五十九 离世间品第三十八之七..................................二六一

大方广佛华严经浅释24-19

目 录

卷第六十 入法界品第三十九之一..................................一

卷第六十一 入法界品第三十九之二..................................九一

卷第六十二 入法界品第三十九之三..................................一四二

一、德云比丘 寄第一发心住..................................一七四

二、海云比丘 寄第二治地住..................................一八五

三、善住比丘 寄第三修行住..................................二○二

卷第六十三 入法界品第三十九之四..................................二一六

四、弥伽大士 寄第四生贵住..................................二一六

五、解脱长者 寄第五具足方便住..................................二二九

六、海幢比丘 寄第六正心住..................................二五三

卷第六十四 入法界品第三十九之五..................................二八六

七、休捨优婆夷 寄第七不退住..................................二八六

八、毗目瞿沙仙人 寄第八童真住..................................三一○

九、胜热婆罗门 寄第九王子住..................................三二五

大方广佛华严经浅释24-20

目 录

卷第六十五 入法界品第三十九之六..................................一

卷第六十六 入法界品第三十九之七..................................七四

卷第六十七 入法界品第三十九之八..................................一五九

卷第六十八 入法界品第三十九之九..................................二三六

卷第六十九 入法界品第三十九之十..................................三三一

大方广佛华严经浅释24-21

目 录

卷第七十 入法界品第三十九之十一..................................一

卷第七十一 入法界品第三十九之十二..................................六七

入法界品第三十九之十三..................................一五一

入法界品第三十九之十四..................................二二四

入法界品第三十九之十五..................................二八五

入法界品第三十九之十六..................................三三○

大方广佛华严经浅释24-22

目 录

卷第七十六 入法界品第三十九之十七..................................一

四十一、摩耶夫人 会缘入实相..................................一

四十二、天主光女 会缘入实相..................................四三

四十三、童子师篇友 会缘入实相..................................五一

四十四、善知众艺童子 会缘入实相..................................五五

四十五、贤腾优婆夷 会缘入实相..................................七三

四十六、坚固解脱长者 会缘入实相..................................七八

四十七、妙月长者 会缘入实相..................................八三

四十八、无腾军长者 会缘入实相..................................八七

四十九、最寂静婆罗门 会缘入实相..................................九一

卷第七十七 入法界品第三十九之十八..................................九六

五十、德生童子 有德童女 会缘入实相..................................九六

五十一、慈氏菩萨(一)摄德成因相..................................一二三

卷第七十八 入法界品第三十九之十九..................................一九七

慈氏菩萨(二)摄德成因相..................................一九七

卷第七十九 入法界品第三十九之二十..................................二五三

慈氏菩萨(三)摄德成因相..................................二五三

卷第八十 入法界品第三十九之二十一..................................三○五

五十二、文殊师利菩萨 智照无二相..................................三○五

五十三、普贤菩萨 显因广大相..................................三一四

大方广佛华严经浅释24-23

卷第八十一 入不思议解脱境界普贤行愿品


ad8
ad10
精彩推荐
ad5
ad7
ad9
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。楚汉国学网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[楚汉国学网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户