ad6
ad3

四德

[四德] 阅读次数:

【四德】是哪四德?四德是什么?

四德是哪四德?四德是什么?

\

佛教的四德有多种解释,一指涅槃四德,即“常乐我净”;二指轮王四德,即“大富、端正姝好、无疾病、长寿”;三指舍卫四德,即“具财宝德、妙五欲德、饶多闻德、丰解脱德”。

涅槃四德是「常、乐、我、净」,指大乘大般涅槃所具有的四种德。涅槃之体,恒常不变,没有生灭;乐者,涅槃之体,永远寂灭、安闲、受用、无丝毫的烦恼;我者,涅槃之体,得大自在,没有丝毫的束缚;净者,涅槃之体,解脱一切的垢染,非常清净。

一、常德:常者不迁不变之谓也。性体虚融,湛然常住,历三世而不迁,混万法而不变,故名常德。‘常’,常住之谓。指大涅盘中,超越时空,无生灭转变之果德。

二、乐德:乐者,安隐寂灭之谓也。离生死逼迫之苦,证涅槃寂灭之乐,故名乐德。‘乐’,安乐之谓。指大涅盘中,绝生死逼迫之患累而无为安乐之果德。

三、我德:我者,自在无碍之谓也。然有妄我、真我。若外道、凡夫于五阴身强立主宰,执之为我,乃是妄我。若佛所具八自在,称为我者,即是真我,故名我德。‘我’,真我之谓。指离妄执之我,而得八大自在之真我之果德。

四、净德:净者,离垢无染之谓也。无诸惑染,湛然清净,如大圆镜,了无纤翳,故名净德。‘净’,清净之谓。指离惑业之垢秽,而湛然清净之果德。

「常乐我净」是形容佛陀涅槃,四种道德,佛陀涅槃了是死了吗?不是,生命融化于大化之中,如日月一样的,如空气一样的在照顾人们,「常乐」佛陀说的这个佛法啊,尘缘啊,增加人间的欢喜、快乐,「我」叫大家不要贪图这个世间的这个肉身的假我,另外心灵的生命是一个不死的生命,就是身体烂了,坏了将来这个生命心不死,还会再来啊,还会周转,天上天下,所以这就是“我”,“常乐我净”这一个「净」,清静的“净”,就是每一个人的本体,这个本体无染就下度,这个上升就会清静,所以我们做事净因妙果,有好的清静的因,就能结上微妙的果实,佛陀有涅槃四德“常乐我净”,所以生命永恒,安乐无价。

轮王四德是指转轮圣王的四种福德,即「大富、端正姝好、无疾病、长寿」。

[一、大富],谓转轮王有珍宝田宅奴婢珠玉象马众多,天下之人无有能及,是为第一德。[二、端正姝好],谓转轮王端正姝好,颜色无比,天下之人无有能及,是为第二德。[三、无疾病],谓转轮王常安隐无病,天下之人,无有能及,是为第三德。[四、长寿],谓转轮王常安隐长寿,天下之人,无有能及,是为第四德。

舍卫四德是指「具财宝德、妙五欲德、饶多闻德、丰解脱德」。梵语舍卫,华言闻物,亦云丰德,以其具四德故也。

[一、具财宝德]谓舍卫国中,多出一切珍宝,胜于余国,是名具财宝德。[二、妙五欲德]谓舍卫国中,五欲胜妙,非余国所及,是名妙五欲德。(五欲者,色欲、声欲、香欲、味欲、触欲也。)[三、饶多闻德]饶,益也。谓舍卫国中财宝具足,五欲胜妙,闻于四方,是名饶多闻德。[四、丰解脱德]丰,盛也。谓舍卫国中之人,多修道行,而得解脱,是名丰解脱德。

ad8
相关阅读
推荐阅读
ad10
精彩推荐
ad5
推荐内容
ad7
ad9
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。楚汉国学网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[楚汉国学网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户