ad6
ad3

五阴

[五阴] 阅读次数:

【五阴】什么是五阴?五阴是指什么?

五阴,即色阴、受阴、想阴、行阴、识阴。一色阴(有形质碍之法名为色),二受阴(领纳所缘名为受) ,三想阴(能取所领之缘相名为想),四行阴(造作之心能趣于果名为行), 五识阴(了别所缘之境名为识)。

【五阴】 一色阴 二受阴 三想阴 四行阴 五识阴

次名色而辨五阴者。以惑者迷名偏重故。大圣教门开名则为四心。对色合为五也。此五通称为阴者。一往而释。阴以阴覆为义。能覆出世真明之慧。而增长生死。集散不绝。故通名为阴。

一色阴:有形质碍之法名为色。色有十四种。所谓四大五根五尘。此之十四。并是色法也;

二受阴:领纳所缘名为受。受有六种。谓六触因缘生六受。但境既有违顺。非违非顺之别。故六受亦各有苦受乐受。不苦不乐受之异也;

三想阴:能取所领之缘相名为想。想有六种。谓取所领六尘之相。为六想也;

四行阴:造作之心能趣于果名为行。行有六种。大品经中。说为六思。思即是行。谓于六想之后。各起不善业善业无动业也;

五识阴:了别所缘之境名为识。识有六种。即是六识。若诸论师多云。识在二心之前。诸大乘经中。明识最居后。今依经为次料简。

淫心不除,尘不可出。 纵有多智,禅定现前。如不断淫,必落魔道。

杀心不除,尘不可出。 纵有多智,禅定现前。如不断杀,必落神道。

\

偷心不除,尘不可出。 纵有多智,禅定现前。如不断偷,必落邪道。

如是世界六道众生,虽则身心无杀盗淫,三行已圆。若大妄语,即三摩提不得清净。成爱见魔,失如来种。

在楞严经中观世音讲述了最快的消除五阴的方法:

[初于闻中,入流亡所] 一开始在听声音的时候,通过止观声音来清除色阴。逆生死欲流是指审观烦恼根本,与凡夫躲避烦恼相逆。

[所入既寂,动静二相了然不生。如是渐增] 色阴不再起作用,动和静两种现象不再产生,通过这种方法逐渐增加止观的能力

[闻所闻尽,尽闻不住] 耳根能闻的闻性(色阴)通过不断的止观声音被清除干净,色阴消失之后我断续入定。

[觉所觉空,空觉极圆] (没有了色阴的掩盖,受阴明明白白的显现出来)产生情感的源头(受阴)通过止观感觉被清除干净,没有了受阴压迫,想阴变的极其圆融。

[空所空灭] 产生想法和梦境的源头(想阴)通过止观想法被清除干净。

[生灭既灭] 行阴通过止观生灭被清除干净。

[寂灭现前] 这时寂灭现前,只有行阴灭尽才能六根开合,只有六根互用开合并且寂灭现前才能将识阴灭尽 。

ad8
相关阅读
推荐阅读
ad10
精彩推荐
ad5
推荐内容
ad7
ad9
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。楚汉国学网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[楚汉国学网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户