ad6
ad3

有漏皆苦

[有漏皆苦] 阅读次数:

【有漏皆苦】的漏是什么意思?有漏皆苦是什么意思?

有漏皆苦的“漏”是烦恼的意思。为什么漏了就是烦恼呢?在于宗教的修持,要讲究六根(即眼耳鼻言身意)的内守,不能内守,即是外漏,或称心攀缘于外,心随物转,则烦恼多生,所以有漏就是有烦恼。

何为烦恼?众生不明白一切法缘生缘灭、无常无我的道理,而在无常的法上贪爱追求,在无我的法上执着为“我”,或为“我所有”,这叫做惑,惑使人烦恼,所以又叫做烦恼。烦恼的种类极多,三毒贪嗔痴加上慢、疑、恶见,为六根本烦恼。贪即贪欲、嗔即嗔恨、不知无常无我之理等等叫做痴、慢即傲慢、疑即犹疑、不正确的见解如常见断见等为恶见。

\

由于烦恼而造种种“业”。业即业果,分口业、身业、意业,分别对应言语、行为和意识。即无明中的意识,造成烦恼,又影响言语和行为,造诸业,业又转而影响身口意,又再不停地造业,如此轮回不休。由业而引起转生时,或生天人、或生阿修罗、或生人道、或生地狱、或生鬼道、或生旁生。由此而来的生死轮回,永远没有停歇。

烦恼和业引生未来或为人,或为地狱、鬼、畜生的身心,于是又起烦恼,又造业,又生身心,生死轮回没有休歇。而生死轮回是苦的。以人生而论,一般地说有八苦:生苦(婴儿出生之苦)、老苦、病苦、死苦、爱别离苦(与所爱分离之苦)、怨憎会苦(与所怨憎的聚会之苦)、所求不得苦、五取蕴苦。世间有无量的苦。苦不是孤立的自己生起来的,也不是造物主给予的,也不是偶然的,而是有因缘的。

注:五取蕴即五蕴,取就是烦恼,人地色、受、想、行、识因烦恼而生,又能生烦恼,所以叫取蕴。五蕴刹那迁流变坏,为生老病死等苦所集,所以是苦。

俱舍论二十二卷三页云:唯受一分,是苦自体。所余并非。如何可言诸有漏行,皆是苦谛?颂曰:苦由三苦合;如所应一切,可意非可意。余有漏行法。论曰:有三苦性。一、苦苦性,二、行苦性,三、坏苦性。诸有漏行,如其所应,与此三种苦性合故;皆是苦谛,亦无有失。此中可意有漏行法,与坏苦合,故名为苦。诸非可意有漏行法,与苦苦合,故名为苦。除此所余有漏行法,与行苦合,故名为苦。何谓为可意非可意余?谓乐等三受。如其次第,由三受力,令顺乐受等诸有漏行,得可意等名。所以者何?若诸乐受,由坏成苦性。如契经言:诸乐受,生时乐,住时乐,坏时苦。若诸苦受,由体成苦性。如契经言:诸苦受,生时苦,住时苦。不苦不乐受,由行成苦性。众缘造故。如契经言:若非常;即是苦。如受,顺受诸行,亦然。

ad8
相关阅读
推荐阅读
ad10
精彩推荐
ad5
推荐内容
ad7
ad9
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。楚汉国学网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[楚汉国学网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户