ad6
ad3

楞严经注音 第二卷

[楞严经感应] 发表时间:2019-06-14 16:37:33 作者: 阅读次数:


大fó
佛dǐng
顶rú
如lái
来mì
密yīn
因xiū
修zhèng
证liǎo
了yì

zhū
诸pú
菩sà
萨wàn
万hénɡ
行shǒu
首léng
楞yán
严jīng

táng
唐tiān
天zhú
竺shā
沙mén
门bān
般lá
剌mì
密dì
帝yì

ěr
尔shí
时ā
阿nán
难。
。jí
及zhū
诸dà
大zhòng
衆。
。wén
闻fó
佛shì
示huì
诲。
。shēn
身xīn
心tài
泰rán
然。
。niàn
念wú
无shǐ
始lái
来。
。shī
失què
却běn
本xīn
心。
。wàng
妄rèn
认yuán
缘chén
尘。
。fēn
分bié
别yǐng
影shì
事。
。jīn
今rì
日kāi
开wù
悟。
。rú
如shī
失rǔ
乳ér
儿。
。hū
忽yù
遇cí
慈mǔ
母。
。hé
合zhǎng
掌lǐ
礼fó
佛。
。yuàn
愿wén
闻rú
如lái
来xiǎn
显chū
出shēn
身xīn
心。
。zhēn
真wàng
妄xū
虚shí
实。
。xiàn
现qián
前shēng
生miè
灭。
。yǔ
与bù
不shēng
生miè
灭。
。èr
二fā
发míng
明xìng
性。

shí
时bō
波sī
斯nì
匿wáng
王。
。qǐ
起lì
立bái
白fó
佛。
。wǒ
我xī
昔wèi
未chéng
承zhū
诸fó
佛huì
诲chì
敕。
。jiàn
见jiā
迦zhān
旃yán
延。
。pí
毗luó
罗zhī
胝zǐ
子。
。xián
咸yán
言。
。cǐ
此shēn
身sǐ
死hòu
后duàn
断miè
灭。
。míng
名wéi
为niè
涅pán
槃。
。wǒ
我suī
虽zhí
值fó
佛。
。jīn
今yóu
犹hú
狐yí
疑。
。yún
云hé
何fā
发huī
挥。
。zhèng
证zhī
知cǐ
此xīn
心。
。bù
不shēng
生miè
灭dì
地。
。jīn
今cǐ
此dà
大zhòng
衆zhū
诸yǒu
有lòu
漏zhě
者。
。xián
咸jiē
皆yuàn
愿wén
闻。


佛gào
告dà
大wáng
王。
。rǔ
汝shēn
身xiàn
现zài
在。
。jīn
今fù
复wèn
问rǔ
汝。
。rǔ
汝cǐ
此ròu
肉shēn
身wéi
为tóng
同jīn
金gāng
刚cháng
常zhù
住bù
不xiǔ
朽。
。wéi
为fù
复biàn
变huì
坏。
。shì
世zūn
尊。
。wǒ
我jīn
今cǐ
此shēn
身zhōng
终cóng
从biàn
变miè
灭。
。fó
佛yán
言。
。dà
大wáng
王。
。rǔ
汝wèi
未céng
曾miè
灭。
。yún
云hé
何zhī
知miè
灭。
。shì
世zūn
尊。
。wǒ
我cǐ
此wú
无cháng
常biàn
变huì
坏zhī
之shēn
身。
。suī
虽wèi
未céng
曾miè
灭。
。wǒ
我guān
观xiàn
现qián
前。
。niàn
念niàn
念qiān
迁xiè
谢。
。xīn
新xīn
新bú
不zhù
住。
。rú
如huǒ
火chéng
成huī
灰。
。jiàn
渐jiàn
渐xiāo
销yǔn
殒。
。yǔn
殒wáng
亡bù
不xī
息。
。jué
决zhī
知cǐ
此shēn
身。
。dāng
当cóng
从miè
灭jìn
尽。
。fó
佛yán
言。
。rú
如shì
是。
。dà
大wáng
王。
。rǔ
汝jīn
今shēng
生líng
龄yǐ
已cóng
从shuāi
衰lǎo
老。
。yán
顔mào
貌hé
何rú
如tóng
童zǐ
子zhī
之shí
时。
。shì
世zūn
尊。
。wǒ
我xī
昔hái
孩rú
孺。
。fū
肤còu
腠rùn
润zé
泽。
。nián
年zhì
至zhǎng
长chéng
成。
。xuè
血qì
气chōng
充mǎn
满。
。ér
而jīn
今tuí
颓líng
龄pò
迫yú
于shuāi
衰mào
耄。
。xíng
形sè
色kū
枯cuì
悴。
。jīng
精shén
神hūn
昏mèi
昧。
。fā
发bái
白miàn
面zhòu
皱。
。dǎi
逮jiāng
将bù
不jiǔ
久。
。rú
如hé
何jiàn
见bǐ
比chōng
充shèng
盛zhī
之shí
时。
。fó
佛yán
言。
。dà
大wáng
王。
。rǔ
汝zhī
之xíng
形róng
容。
。yīng
应bú
不dùn
顿xiǔ
朽。
。wáng
王yán
言。
。shì
世zūn
尊。
。biàn
变huà
化mì
密yí
移。
。wǒ
我chéng
诚bù
不jué
觉。
。hán
寒shǔ
暑qiān
迁liú
流。
。jiàn
渐zhì
至yú
于cǐ
此。
。hé
何yǐ
以gù
故。
。wǒ
我nián
年èr
二shí
十。
。suī
虽hào
号nián
年shào
少。
。yán
顔mào
貌yǐ
已lǎo
老chū
初shí
十suì
岁shí
时。
。sān
三shí
十zhī
之nián
年yòu
又shuāi
衰èr
二shí
十。
。yú
于jīn
今liù
六shí
十。
。yòu
又guò
过yú
于èr
二。
。guān
观wǔ
五shí
十shí
时。
。wǎn
宛rán
然qiáng
强zhuàng
壮。
。shì
世zūn
尊。
。wǒ
我jiàn
见mì
密yí
移。
。suī
虽cǐ
此cú
殂luò
落。
。qí
其jiān
间liú
流yì
易。
。qiě
且xiàn
限shí
十nián
年。
。ruò
若fù
复lìng
令wǒ
我wēi
微xì
细sī
思wéi
惟。
。qí
其biàn
变níng
宁wéi
唯yī
一jì
纪èr
二jì
纪。
。shí
实wéi
为nián
年biàn
变。
。qǐ
岂wéi
唯nián
年biàn
变。
。yì
亦jiān
兼yuè
月huà
化。
。hé
何zhí
直yuè
月huà
化。
。jiān
兼yòu
又rì
日qiān
迁。
。shěn
沉sī
思dì
谛guān
观。
。chà
刹nà
那chà
刹nà
那。
。niàn
念niàn
念zhī
之jiān
间。
。bù
不dé
得tíng
停zhù
住。
。gù
故zhī
知wǒ
我shēn
身zhōng
终cóng
从biàn
变miè
灭。


佛gào
告dà
大wáng
王。
。rǔ
汝jiàn
见biàn
变huà
化。
。qiān
迁gǎi
改bù
不tíng
停。
。wù
悟zhī
知rǔ
汝miè
灭。
。yì
亦yú
于miè
灭shí
时。
。rǔ
汝zhī
知shēn
身zhōng
中。
。yǒu
有bú
不miè
灭yē
耶。
。bō
波sī
斯nì
匿wáng
王。
。hé
合zhǎng
掌bái
白fó
佛。
。wǒ
我shí
实bù
不zhī
知。
。fó
佛yán
言。
。wǒ
我jīn
今shì
示rǔ
汝bù
不shēng
生miè
灭xìng
性。
。dà
大wáng
王。
。rǔ
汝nián
年jǐ
几shí
时。
。jiàn
见héng
恒hé
河shuǐ
水。
。wáng
王yán
言。
。wǒ
我shēng
生sān
三suì
岁。
。cí
慈mǔ
母xié
携wǒ
我yè
谒qí
耆pó
婆tiān
天。
。jīng
经guò
过cǐ
此liú
流。
。ěr
尔shí
时jí
即zhī
知shì
是héng
恒hé
河shuǐ
水。
。fó
佛yán
言。
。dà
大wáng
王。
。rú
如rǔ
汝suǒ
所shuō
说。
。èr
二shí
十zhī
之shí
时shuāi
衰yú
于shí
十suì
岁。
。nǎi
乃zhì
至liù
六shí
十。
。rì
日yuè
月suì
岁shí
时niàn
念niàn
念qiān
迁biàn
变。
。zé
则rǔ
汝sān
三suì
岁jiàn
见cǐ
此hé
河shí
时。
。zhì
至nián
年shí
十sān
三。
。qí
其shuǐ
水yún
云hé
何。
。wáng
王yán
言。
。rú
如sān
三suì
岁shí
时。
。wǎn
宛rán
然wú
无yì
异。
。nǎi
乃zhì
至yú
于jīn
今。
。nián
年liù
六shí
十èr
二。
。yì
亦wú
无yǒu
有yì
异。
。fó
佛yán
言。
。rǔ
汝jīn
今zì
自shāng
伤fā
发bái
白miàn
面zhòu
皱。
。qí
其miàn
面bì
必dìng
定zhòu
皱yú
于tóng
童nián
年。
。zé
则rǔ
汝jīn
今shí
时。
。guān
观cǐ
此héng
恒hé
河。
。yǔ
与xī
昔tóng
童shí
时guān
观hé
河zhī
之jiàn
见。
。yǒu
有tóng
童mào
耄fǒu
不。
。wáng
王yán
言。
。fǒu
不yě
也。
。shì
世zūn
尊。
。fó
佛yán
言。
。dà
大wáng
王。
。rǔ
汝miàn
面suī
虽zhòu
皱。
。ér
而cǐ
此jiàn
见jīng
精。
。xìng
性wèi
未céng
曾zhòu
皱。
。zhòu
皱zhě
者wéi
为biàn
变。
。bú
不zhòu
皱fēi
非biàn
变。
。biàn
变zhě
者shòu
受miè
灭。
。bǐ
彼bú
不biàn
变zhě
者。
。yuán
元wú
无shēng
生miè
灭。
。yún
云hé
何yú
于zhōng
中shòu
受rǔ
汝shēng
生sǐ
死。
。ér
而yóu
犹yǐn
引bǐ
彼mò
末qié
伽lí
黎děng
等。
。dōu
都yán
言cǐ
此shēn
身sǐ
死hòu
后quán
全miè
灭。
。wáng
王wén
闻shì
是yán
言。
。xìn
信zhī
知shēn
身hòu
后。
。shě
捨shēng
生qù
趣shēng
生。
。yǔ
与zhū
诸dà
大zhòng
衆。
。yǒng
踊yuè
跃huan
欢xǐ
喜。
。dé
得wèi
未céng
曾yǒu
有。

ā
阿nán
难jí
即cóng
从zuò
座qǐ
起。
。lǐ
礼fó
佛hé
合zhǎng
掌。
。cháng
长guì
跪bái
白fó
佛。
。shì
世zūn
尊。
。ruò
若cǐ
此jiàn
见wén
闻bì
必bù
不shēng
生miè
灭。
。yún
云hé
何shì
世zūn
尊。
。míng
名wǒ
我děng
等bèi
辈。
。yí
遗shī
失zhēn
真xìng
性。
。diān
颠dǎo
倒xíng
行shì
事。
。yuàn
愿xīng
兴cí
慈bēi
悲。
。xǐ
洗wǒ
我chén
尘gòu
垢。


即shí
时rú
如lái
来chuí
垂jīn
金sè
色bì
臂。
。lún
轮shǒu
手xià
下zhǐ
指。
。shì
示ā
阿nán
难yán
言。
。rǔ
汝jīn
今jiàn
见wǒ
我mǔ
母tuó
陀luó
罗shǒu
手。
。wéi
为zhèng
正wéi
为dào
倒。
。ā
阿nán
难yán
言。
。shì
世jiān
间zhòng
衆shēng
生。
。yǐ
以cǐ
此wéi
为dào
倒。
。ér
而wǒ
我bù
不zhī
知。
。shuí
谁zhèng
正shuí
谁dào
倒。
。fó
佛gào
告ā
阿nán
难。
。ruò
若shì
世jiān
间rén
人yǐ
以cǐ
此wéi
为dào
倒。
。jí
即shì
世jiān
间rén
人。
。jiāng
将hé
何wéi
为zhèng
正。
。ā
阿nán
难yán
言。
。rú
如lái
来shù
竖bì
臂。
。dōu
兜luó
罗mián
绵shǒu
手。
。shàng
上zhǐ
指yú
于kōng
空。
。zé
则míng
名wéi
为zhèng
正。
。fó
佛jí
即shù
竖bì
臂。
。gào
告ā
阿nán
难yán
言。
。ruò
若cǐ
此diān
颠dǎo
倒。
。shǒu
首wěi
尾xiāng
相huàn
换。
。zhū
诸shì
世jiān
间rén
人yī
一bèi
倍zhān
瞻shì
视。
。zé
则zhī
知rǔ
汝shēn
身。
。yǔ
与zhū
诸rú
如lái
来qīng
清jìng
淨fǎ
法shēn
身。
。bǐ
比lèi
类fā
发míng
明。
。rú
如lái
来zhī
之shēn
身。
。míng
名zhèng
正biàn
遍zhī
知。
。rǔ
汝děng
等zhī
之shēn
身。
。hào
号xìng
性diān
颠dǎo
倒。
。suí
随rǔ
汝dì
谛guān
观。
。rǔ
汝shēn
身fó
佛shēn
身。
。chēng
称diān
颠dǎo
倒zhě
者。
。míng
名zì
字hé
何chù
处。
。hào
号wéi
为diān
颠dǎo
倒。


于shí
时ā
阿nán
难yǔ
与zhū
诸dà
大zhòng
衆。
。dèng
瞪méng
瞢zhān
瞻fó
佛。
。mù
目jīng
睛bú
不shùn
瞬。
。bù
不zhī
知shēn
身xīn
心diān
颠dǎo
倒suǒ
所zài
在。
。fó
佛xīng
兴cí
慈bēi
悲。
。āi
哀mǐn
愍ā
阿nán
难jí
及zhū
诸dà
大zhòng
衆。
。fā
发hǎi
海cháo
潮yīn
音。
。biàn
遍gào
告tóng
同huì
会。
。zhū
诸shàn
善nán
男zǐ
子。
。wǒ
我cháng
常shuō
说yán
言。
。sè
色xīn
心zhū
诸yuán
缘。
。jí
及xīn
心suǒ
所shǐ
使。
。zhū
诸suǒ
所yuán
缘fǎ
法。
。wéi
唯xīn
心suǒ
所xiàn
现。
。rǔ
汝shēn
身rǔ
汝xīn
心。
。jiē
皆shì
是miào
妙míng
明zhēn
真jīng
精miào
妙xīn
心zhōng
中suǒ
所xiàn
现wù
物。
。yún
云hé
何rǔ
汝děng
等。
。yí
遗shī
失běn
本miào
妙yuán
圆miào
妙míng
明xīn
心。
。bǎo
宝míng
明miào
妙xìng
性。
。rèn
认wù
悟zhōng
中mí
迷。
。huì
晦mèi
昧wéi
为kōng
空。
。kōng
空huì
晦àn
暗zhōng
中。
。jié
结àn
暗wéi
为sè
色。
。sè
色zá
杂wàng
妄xiǎng
想。
。xiǎng
想xiàng
相wéi
为shēn
身。
。jù
聚yuán
缘nèi
内yáo
摇。
。qù
趣wài
外bēn
奔yì
逸。
。hūn
昏rǎo
扰rǎo
扰xiàng
相。
。yǐ
以wéi
为xīn
心xìng
性。
。yī
一mí
迷wéi
为xīn
心。
。jué
决dìng
定huò
惑wéi
为sè
色shēn
身zhī
之nèi
内。
。bù
不zhī
知sè
色shēn
身。
。wài
外jì
洎shān
山hé
河xū
虚kōng
空dà
大dì
地。
。xián
咸shì
是miào
妙míng
明zhēn
真xīn
心zhōng
中wù
物。
。pì
譬rú
如chéng
澄qīng
清bǎi
百qiān
千dà
大hǎi
海。
。qì
弃zhī
之。
。wéi
唯rèn
认yī
一fú
浮ōu
沤tǐ
体。
。mù
目wéi
为quán
全cháo
潮。
。qióng
穷jìn
尽yíng
瀛bó
渤。
。rǔ
汝děng
等jí
即shì
是mí
迷zhōng
中bèi
倍rén
人。
。rú
如wǒ
我chuí
垂shǒu
手。
。děng
等wú
无chà
差bié
别。
。rú
如lái
来shuō
说wéi
为kě
可lián
怜mǐn
愍zhě
者。

ā
阿nán
难chéng
承fó
佛bēi
悲jiù
救shēn
深huì
诲。
。chuí
垂qì
泣chā
叉shǒu
手ér
而bái
白fó
佛yán
言。
。wǒ
我suī
虽chéng
承fó
佛rú
如shì
是miào
妙yīn
音。
。wù
悟miào
妙míng
明xīn
心。
。yuán
元suǒ
所yuán
圆mǎn
满。
。cháng
常zhù
住xīn
心dì
地。
。ér
而wǒ
我wù
悟fó
佛xiàn
现shuō
说fǎ
法yīn
音。
。xiàn
现yǐ
以yuán
缘xīn
心。
。yǔn
允suǒ
所zhān
瞻yǎng
仰。
。tú
徒huò
获cǐ
此xīn
心。
。wèi
未gǎn
敢rèn
认wéi
为běn
本yuán
元xīn
心dì
地。
。yuàn
愿fó
佛āi
哀mǐn
愍。
。xuān
宣shì
示yuán
圆yīn
音。
。bá
拔wǒ
我yí
疑gēn
根。
。guī
归wú
无shàng
上dào
道。


佛gào
告ā
阿nán
难。
。rǔ
汝děng
等shàng
尚yǐ
以yuán
缘xīn
心ting
听fǎ
法。
。cǐ
此fǎ
法yì
亦yuán
缘。
。fēi
非děi
得fǎ
法xìng
性。
。rú
如rén
人yǐ
以shǒu
手。
。zhǐ
指yuè
月shì
示rén
人。
。bǐ
彼rén
人yīn
因zhǐ
指。
。dāng
当yīng
应kàn
看yuè
月。
。ruò
若fù
复guān
观zhǐ
指yǐ
以wéi
为yuè
月tǐ
体。
。cǐ
此rén
人qǐ
岂wéi
唯wáng
亡shī
失yuè
月lún
轮。
。yì
亦wáng
亡qí
其zhǐ
指。
。hé
何yǐ
以gù
故。
。yǐ
以suǒ
所biāo
标zhǐ
指。
。wéi
为míng
明yuè
月gù
故。
。qǐ
岂wéi
唯wáng
亡zhǐ
指。
。yì
亦fù
复bù
不shí
识míng
明zhī
之yǔ
与àn
暗。
。hé
何yǐ
以gù
故。
。jí
即yǐ
以zhǐ
指tǐ
体。
。wéi
为yuè
月míng
明xìng
性。
。míng
明àn
暗èr
二xìng
性。
。wú
无suǒ
所liǎo
了gù
故。
。rǔ
汝yì
亦rú
如shì
是。
。ruò
若yǐ
以fēn
分bié
别wǒ
我shuō
说fǎ
法yīn
音。
。wéi
为rǔ
汝xīn
心zhě
者。
。cǐ
此xīn
心zì
自yīng
应lí
离fēn
分bié
别yīn
音。
。yǒu
有fēn
分bié
别xìng
性。
。pì
譬rú
如yǒu
有kè
客。
。jì
寄sù
宿lǚ
旅tíng
亭。
。zàn
暂zhǐ
止biàn
便qù
去。
。zhōng
终bù
不cháng
常zhù
住。
。ér
而zhǎng
掌tíng
亭rén
人。
。dōu
都wú
无suǒ
所qù
去。
。míng
名wéi
为tíng
亭zhǔ
主。
。cǐ
此yì
亦rú
如shì
是。
。ruò
若zhēn
真rǔ
汝xīn
心。
。zé
则wú
无suǒ
所qù
去。
。yún
云hé
何lí
离shēng
声wú
无fēn
分bié
别xìng
性。
。sī
斯zé
则qǐ
岂wéi
唯shēng
声fēn
分bié
别xīn
心。
。fēn
分bié
别wǒ
我róng
容。
。lí
离zhū
诸sè
色xiàng
相。
。wú
无fēn
分bié
别xìng
性。
。rú
如shì
是nǎi
乃zhì
至fēn
分bié
别dōu
都wú
无。
。fēi
非sè
色fēi
非kōng
空。
。jū
拘shě
舍lí
离děng
等mèi
昧wéi
为míng
冥dì
谛。
。lí
离zhū
诸fǎ
法yuán
缘。
。wú
无fēn
分bié
别xìng
性。
。zé
则rǔ
汝xīn
心xìng
性gè
各yǒu
有suǒ
所huán
还。
。yún
云hé
何wéi
为zhǔ
主。

ā
阿nán
难yán
言。
。ruò
若wǒ
我xīn
心xìng
性gè
各yǒu
有suǒ
所huán
还。
。zé
则rú
如lái
来shuō
说miào
妙míng
明yuán
元xīn
心。
。yún
云hé
何wú
无huán
还。
。wéi
惟chuí
垂āi
哀mǐn
愍。
。wèi
为wǒ
我xuān
宣shuō
说。


佛gào
告ā
阿nán
难。
。qiě
且rǔ
汝jiàn
见wǒ
我。
。jiàn
见jīng
精míng
明yuán
元。
。cǐ
此jiàn
见suī
虽fēi
非miào
妙jīng
精míng
明xīn
心。
。rú
如dì
第èr
二yuè
月。
。fēi
非shì
是yuè
月yǐng
影。
。rǔ
汝yīng
应dì
谛ting
听。
。jīn
今dāng
当shì
示rǔ
汝wú
无suǒ
所huán
还dì
地。
。ā
阿nán
难。
。cǐ
此dà
大jiǎng
讲táng
堂。
。dòng
洞kāi
开dōng
东fāng
方。
。rì
日lún
轮shēng
升tiān
天。
。zé
则yǒu
有míng
明yào
耀。
。zhōng
中yè
夜hēi
黑yuè
月。
。yún
云wù
雾huì
晦míng
暝。
。zé
则fù
复hūn
昏àn
暗。
。hù
户yǒu
牖zhī
之xì
隙zé
则fù
复jiàn
见tōng
通。
。qiáng
牆yǔ
宇zhī
之jiān
间zé
则fù
复guān
观yōng
壅。
。fēn
分bié
别zhī
之chù
处zé
则fù
复jiàn
见yuán
缘。
。wán
顽xū
虚zhī
之zhōng
中biàn
遍shì
是kōng
空xìng
性。
。yù
鬱bèi
孛zhī
之xiàng
象zé
则yū
纡hūn
昏chén
尘。
。chéng
澄jì
霁liǎn
敛fēn
氛。
。yòu
又guān
观qīng
清jìng
淨。
。ā
阿nán
难。
。rǔ
汝xián
咸kàn
看cǐ
此zhū
诸biàn
变huà
化xiàng
相。
。wú
吾jīn
今gè
各huán
还běn
本suǒ
所yīn
因chù
处。
。yún
云hé
何běn
本yīn
因。
。ā
阿nán
难。
。cǐ
此zhū
诸biàn
变huà
化。
。míng
明huán
还rì
日lún
轮。
。hé
何yǐ
以gù
故。
。wú
无rì
日bù
不míng
明。
。míng
明yīn
因shǔ
属rì
日。
。shì
是gù
故huán
还rì
日。
。àn
暗huán
还hēi
黑yuè
月。
。tōng
通huán
还hù
户yǒu
牖。
。yōng
壅huán
还qiáng
牆yǔ
宇。
。yuán
缘huán
还fēn
分bié
别。
。wán
顽xū
虚huán
还kōng
空。
。yù
鬱bèi
孛huán
还chén
尘。
。qīng
清míng
明huán
还jì
霁。
。zé
则zhū
诸shì
世jiān
间yí
一qiè
切suǒ
所yǒu
有。
。bù
不chū
出sī
斯lèi
类。
。rǔ
汝jiàn
见bā
八zhǒng
种jiàn
见jīng
精míng
明xìng
性。
。dāng
当yù
欲shuí
谁huán
还。
。hé
何yǐ
以gù
故。
。ruò
若huán
还yú
于míng
明。
。zé
则bù
不míng
明shí
时。
。wú
无fù
复jiàn
见àn
暗。
。suī
虽míng
明àn
暗děng
等。
。zhǒng
种zhǒng
种chà
差bié
别。
。jiàn
见wú
无chà
差bié
别。
。zhū
诸kě
可huán
还zhě
者。
。zì
自rán
然fēi
非rǔ
汝。
。bù
不rǔ
汝huán
还zhě
者。
。fēi
非rǔ
汝ér
而shuí
谁。
。zé
则zhī
知rǔ
汝xīn
心běn
本miào
妙míng
明jìng
淨。
。rǔ
汝zì
自mí
迷mèn
闷sàng
丧běn
本shòu
受lún
轮。
。yú
于shēng
生sǐ
死zhōng
中。
。cháng
常bèi
被piāo
漂nì
溺。
。shì
是gù
故rú
如lái
来。
。míng
名kě
可lián
怜mǐn
愍。

ā
阿nán
难yán
言。
。wǒ
我suī
虽shí
识cǐ
此jiàn
见xìng
性wú
无huán
还。
。yún
云hé
何dé
得zhī
知shì
是wǒ
我zhēn
真xìng
性。
。fó
佛gào
告ā
阿nán
难。
。wú
吾jīn
今wèn
问rǔ
汝。
。jīn
今rǔ
汝wèi
未dé
得wú
无lòu
漏qīng
清jìng
淨。
。chéng
承fó
佛shén
神lì
力。
。jiàn
见yú
于chū
初chán
禅。
。dé
得wú
无zhàng
障ài
碍。
。ér
而ā
阿nà
那lǜ
律jiàn
见yán
阎fú
浮tí
提。
。rú
如guān
观zhǎng
掌zhōng
中yǎn
菴mó
摩luó
罗guǒ
果。
。zhū
诸pú
菩sà
萨děng
等。
。jiàn
见bǎi
百qiān
千jiè
界。
。shí
十fāng
方rú
如lái
来。
。qióng
穷jìn
尽wēi
微chén
尘qīng
清jìng
淨guó
国tǔ
土。
。wú
无suǒ
所bù
不zhǔ
瞩。
。zhòng
衆shēng
生dòng
洞shì
视bú
不guò
过fēn
分cun
寸。
。ā
阿nán
难。
。qiě
且wú
吾yǔ
与rǔ
汝。
。guān
观sì
四tiān
天wáng
王suǒ
所zhù
住gōng
宫diàn
殿。
。zhōng
中jiān
间biàn
遍lǎn
览shuǐ
水lù
陆kōng
空xíng
行。
。suī
虽yǒu
有hūn
昏míng
明zhǒng
种zhǒng
种xíng
形xiàng
像。
。wú
无fēi
非qián
前chén
尘fēn
分bié
别liú
留ài
碍。
。rǔ
汝yīng
应yú
于cǐ
此fēn
分bié
别zì
自tā
他。
。jīn
今wú
吾jiāng
将rǔ
汝zé
择yú
于jiàn
见zhōng
中。
。shuí
谁shì
是wǒ
我tǐ
体。
。shuí
谁wéi
为wù
物xiàng
象。
。ā
阿nán
难。
。jí
极rǔ
汝jiàn
见yuán
源。
。cóng
从rì
日yuè
月gōng
宫。
。shì
是wù
物fēi
非rǔ
汝。
。zhì
至qī
七jīn
金shān
山。
。zhōu
周biàn
遍dì
谛guān
观。
。suī
虽zhǒng
种zhǒng
种guāng
光。
。yì
亦wù
物fēi
非rǔ
汝。
。jiàn
渐jiàn
渐gèng
更guān
观。
。yún
云téng
腾niǎo
鸟fēi
飞。
。fēng
风dòng
动chén
尘qǐ
起。
。shù
树mù
木shān
山chuān
川。
。cǎo
草jiè
芥rén
人chù
畜。
。xián
咸wù
物fēi
非rǔ
汝。
。ā
阿nán
难。
。shì
是zhū
诸jìn
近yuǎn
远zhū
诸yǒu
有wù
物xìng
性。
。suī
虽fù
复chà
差shū
殊。
。tóng
同rǔ
汝jiàn
见jīng
精qīng
清jìng
淨suǒ
所zhǔ
瞩。
。zé
则zhū
诸wù
物lèi
类zì
自yǒu
有chà
差bié
别。
。jiàn
见xìng
性wú
无shū
殊。
。cǐ
此jīng
精miào
妙míng
明。
。chéng
诚rǔ
汝jiàn
见xìng
性。
。ruò
若jiàn
见shì
是wù
物。
。zé
则rǔ
汝yì
亦kě
可jiàn
见wú
吾zhī
之jiàn
见。
。ruò
若tóng
同jiàn
见zhě
者。
。míng
名wéi
为jiàn
见wú
吾。
。wú
吾bú
不jiàn
见shí
时。
。hé
何bú
不jiàn
见wú
吾bú
不jiàn
见zhī
之chù
处。
。ruò
若jiàn
见bú
不jiàn
见。
。zì
自rán
然fēi
非bǐ
彼bú
不jiàn
见zhī
之xiàng
相。
。ruò
若bú
不jiàn
见wú
吾bú
不jiàn
见zhī
之dì
地。
。zì
自rán
然fēi
非wù
物。
。yún
云hé
何fēi
非rǔ
汝。
。yòu
又zé
则rǔ
汝jīn
今jiàn
见wù
物zhī
之shí
时。
。rǔ
汝jì
既jiàn
见wù
物。
。wù
物yì
亦jiàn
见rǔ
汝。
。tǐ
体xìng
性fēn
纷zá
杂。
。zé
则rǔ
汝yǔ
与wǒ
我bìng
并zhū
诸shì
世jiān
间bù
不chéng
成ān
安lì
立。
。ā
阿nán
难。
。ruò
若rǔ
汝jiàn
见shí
时。
。shì
是rǔ
汝fēi
非wǒ
我。
。jiàn
见xìng
性zhōu
周biàn
遍。
。fēi
非rǔ
汝ér
而shuí
谁。
。yún
云hé
何zì
自yí
疑rǔ
汝zhī
之zhēn
真xìng
性。
。xìng
性rǔ
汝bù
不zhēn
真。
。qǔ
取wǒ
我qiú
求shí
实。

ā
阿nán
难bái
白fó
佛yán
言。
。shì
世zūn
尊。
。ruò
若cǐ
此jiàn
见xìng
性bì
必wǒ
我fēi
非yú
馀。
。wǒ
我yǔ
与rú
如lái
来guān
观sì
四tiān
天wáng
王shèng
胜zàng
藏bǎo
宝diàn
殿。
。jū
居rì
日yuè
月gōng
宫。
。cǐ
此jiàn
见zhōu
周yuán
圆biàn
遍suō
娑pó
婆guó
国。
。tuì
退guī
归jīng
精shě
舍。
。qí
祇jiàn
见qié
伽lán
蓝。
。qīng
清xīn
心hù
户táng
堂。
。dàn
但zhān
瞻yán
簷wǔ
庑。
。shì
世zūn
尊。
。cǐ
此jiàn
见rú
如shì
是。
。qí
其tǐ
体běn
本lái
来zhōu
周biàn
遍yī
一jiè
界。
。jīn
今zài
在shì
室zhōng
中。
。wéi
唯mǎn
满yī
一shì
室。
。wéi
为fù
复cǐ
此jiàn
见suō
缩dà
大wéi
为xiǎo
小。
。wéi
为dāng
当qiáng
牆yǔ
宇jiá
夹lìng
令duàn
断jué
绝。
。wǒ
我jīn
今bù
不zhī
知sī
斯yì
义suǒ
所zài
在。
。yuàn
愿chuí
垂hóng
弘cí
慈。
。wèi
为wǒ
我fū
敷yǎn
演。


佛gào
告ā
阿nán
难。
。yí
一qiè
切shì
世jiān
间dà
大xiǎo
小nèi
内wài
外。
。zhū
诸suǒ
所shì
事yè
业gè
各shǔ
属qián
前chén
尘。
。bù
不yīng
应shuō
说yán
言jiàn
见yǒu
有shū
舒suō
缩。
。pì
譬rú
如fāng
方qì
器。
。zhōng
中jiàn
见fāng
方kōng
空。
。wú
吾fù
复wèn
问rǔ
汝cǐ
此fāng
方qì
器zhōng
中suǒ
所jiàn
见fāng
方kōng
空。
。wéi
为fù
复dìng
定fāng
方。
。wéi
为bú
不dìng
定fāng
方。
。ruò
若dìng
定fāng
方zhě
者。
。bié
别ān
安yuán
圆qì
器。
。kōng
空yīng
应bù
不yuán
圆。
。ruò
若bú
不dìng
定zhě
者。
。zài
在fāng
方qì
器zhōng
中。
。yīng
应wú
无fāng
方kōng
空。
。rǔ
汝yán
言bù
不zhī
知sī
斯yì
义suǒ
所zài
在。
。yì
义xìng
性rú
如shì
是。
。yún
云hé
何wéi
为zài
在。
。ā
阿nán
难。
。ruò
若fù
复yù
欲lìng
令rù
入wú
无fāng
方yuán
圆。
。dàn
但chú
除qì
器fāng
方。
。kōng
空tǐ
体wú
无fāng
方。
。bù
不yīng
应shuō
说yán
言。
。gèng
更chú
除xū
虚kōng
空fāng
方xiàng
相suǒ
所zài
在。
。ruò
若rú
如rǔ
汝wèn
问。
。rù
入shì
室zhī
之shí
时。
。suō
缩jiàn
见lìng
令xiǎo
小。
。yǎng
仰guān
观rì
日shí
时。
。rǔ
汝qǐ
岂wǎn
挽jiàn
见qí
齐yú
于rì
日miàn
面。
。ruò
若zhù
筑qiáng
牆yǔ
宇。
。néng
能jiá
夹jiàn
见duàn
断。
。chuān
穿wéi
为xiǎo
小dòu
窦。
。níng
宁wú
无xù
续jì
迹。
。shì
是yì
义bù
不rán
然yí
一qiè
切zhòng
衆shēng
生。
。cóng
从wú
无shǐ
始lái
来。
。mí
迷jǐ
己wéi
为wù
物。
。shī
失yú
于běn
本xīn
心。
。wéi
为wù
物suǒ
所zhuǎn
转。
。gù
故yú
于shì
是zhōng
中。
。guān
观dà
大guān
观xiǎo
小。
。ruò
若néng
能zhuǎn
转wù
物。
。zé
则tóng
同rú
如lái
来。
。shēn
身xīn
心yuán
圆míng
明。
。bú
不dòng
动dào
道chǎng
场。
。yú
于yī
一máo
毛duān
端。
。biàn
遍néng
能hán
含shòu
受shí
十fāng
方guó
国tǔ
土。

ā
阿nán
难bái
白fó
佛yán
言。
。shì
世zūn
尊。
。ruò
若cǐ
此jiàn
见jīng
精。
。bì
必wǒ
我miào
妙xìng
性。
。jīn
今cǐ
此miào
妙xìng
性。
。xiàn
现zài
在wǒ
我qián
前。
。jiàn
见bì
必wǒ
我zhēn
真。
。wǒ
我jīn
今shēn
身xīn
心。
。fù
复shì
是hé
何wù
物。
。ér
而jīn
今shēn
身xīn
心fēn
分bié
别yǒu
有shí
实。
。bǐ
彼jiàn
见wú
无bié
别fēn
分biàn
辨wǒ
我shēn
身。
。ruò
若shí
实wǒ
我xīn
心。
。lìng
令wǒ
我jīn
今jiàn
见。
。jiàn
见xìng
性shí
实wǒ
我。
。ér
而shēn
身fēi
非wǒ
我。
。hé
何shū
殊rú
如lái
来xiān
先suǒ
所nán
难yán
言。
。wù
物néng
能jiàn
见wǒ
我。
。wéi
惟chuí
垂dà
大cí
慈。
。kāi
开fā
发wèi
未wù
悟。


佛gào
告ā
阿nán
难。
。jīn
今rǔ
汝suǒ
所yán
言。
。jiàn
见zài
在rǔ
汝qián
前。
。shì
是yì
义fēi
非shí
实。
。ruò
若shí
实rǔ
汝qián
前。
。rǔ
汝shí
实jiàn
见zhě
者。
。zé
则cǐ
此jiàn
见jīng
精。
。jì
既yǒu
有fāng
方suǒ
所。
。fēi
非wú
无zhǐ
指shì
示。
。qiě
且jīn
今yǔ
与rǔ
汝zuò
坐qí
祇tuó
陀lín
林。
。biàn
遍guān
观lín
林qú
渠。
。jí
及yǔ
与diàn
殿táng
堂。
。shàng
上zhì
至rì
日yuè
月。
。qián
前duì
对héng
恒hé
河。
。rǔ
汝jīn
今yú
于wǒ
我shī
师zǐ
子zuò
座qián
前。
。ju
举shǒu
手zhǐ
指chén
陈。
。shì
是zhǒng
种zhǒng
种xiàng
相。
。yīn
阴zhě
者shì
是lín
林。
。míng
明zhě
者shì
是rì
日。
。ài
碍zhě
者shì
是bì
壁。
。tōng
通zhě
者shì
是kōng
空。
。rú
如shì
是nǎi
乃zhì
至cǎo
草shù
树xiān
纤háo
毫。
。dà
大xiǎo
小suī
虽shū
殊。
。dàn
但kě
可yǒu
有xíng
形。
。wú
无bù
不zhǐ
指zhuó
著。
。ruò
若bì
必qí
其jiàn
见。
。xiàn
现zài
在rǔ
汝qián
前。
。rǔ
汝yīng
应yǐ
以shǒu
手què
确shí
实zhǐ
指chén
陈。
。hé
何zhě
者shì
是jiàn
见。
。ā
阿nán
难dāng
当zhī
知ruò
若kōng
空shì
是jiàn
见。
。jì
既yǐ
已chéng
成jiàn
见。
。hé
何zhě
者shì
是kōng
空。
。ruò
若wù
物shì
是jiàn
见。
。jì
既yǐ
已shì
是jiàn
见。
。hé
何zhě
者wéi
为wù
物。
。rǔ
汝kě
可wēi
微xì
细pī
披bāo
剥wàn
万xiàng
象。
。xī
析chū
出jīng
精míng
明jìng
淨miào
妙jiàn
见yuán
元。
。zhǐ
指chén
陈shì
示wǒ
我。
。tóng
同bǐ
彼zhū
诸wù
物。
。fēn
分míng
明wú
无huò
惑。

ā
阿nán
难yán
言。
。wǒ
我jīn
今yú
于cǐ
此chóng
重gé
阁jiǎng
讲táng
堂。
。yuǎn
远jì
洎héng
恒hé
河。
。shàng
上guān
观rì
日yuè
月。
。ju
举shǒu
手suǒ
所zhǐ
指。
。zòng
纵mù
目suǒ
所guān
观。
。zhǐ
指jiē
皆shì
是wù
物。
。wú
无shì
是jiàn
见zhě
者。
。shì
世zūn
尊。
。rú
如fó
佛suǒ
所shuō
说。
。kuàng
况wǒ
我yǒu
有lòu
漏chū
初xué
学shēng
声wén
闻。
。nǎi
乃zhì
至pú
菩sà
萨。
。yì
亦bù
不néng
能yú
于wàn
万wù
物xiàng
象qián
前。
。pōu
剖chū
出jīng
精jiàn
见。
。lí
离yí
一qiè
切wù
物。
。bié
别yǒu
有zì
自xìng
性。


佛yán
言。
。rú
如shì
是rú
如shì
是。
。fó
佛fù
复gào
告ā
阿nán
难。
。rú
如rǔ
汝suǒ
所yán
言。
。wú
无yǒu
有jiàn
见jīng
精。
。lí
离yí
一qiè
切wù
物。
。bié
别yǒu
有zì
自xìng
性。
。zé
则rǔ
汝suǒ
所zhǐ
指shì
是wù
物zhī
之zhōng
中。
。wú
无shì
是jiàn
见zhě
者。
。jīn
今fù
复gào
告rǔ
汝。
。rǔ
汝yǔ
与rú
如lái
来。
。zuò
坐qí
祇tuó
陀lín
林。
。gèng
更guān
观lín
林yuàn
苑。
。nǎi
乃zhì
至rì
日yuè
月。
。zhǒng
种zhǒng
种xiàng
象shū
殊。
。bì
必wú
无jiàn
见jīng
精shòu
受rǔ
汝suǒ
所zhǐ
指。
。rǔ
汝yòu
又fā
发míng
明cǐ
此zhū
诸wù
物zhōng
中。
。hé
何zhě
者fēi
非jiàn
见。
。ā
阿nán
难yán
言。
。wǒ
我shí
实biàn
遍jiàn
见cǐ
此qí
祇tuó
陀lín
林。
。bù
不zhī
知shì
是zhōng
中。
。hé
何zhě
者fēi
非jiàn
见。
。hé
何yǐ
以gù
故。
。ruò
若shù
树fēi
非jiàn
见。
。yún
云hé
何jiàn
见shù
树。
。ruò
若shù
树jí
即jiàn
见。
。fù
复yún
云hé
何shù
树。
。rú
如shì
是nǎi
乃zhì
至ruò
若kōng
空fēi
非jiàn
见。
。yún
云hé
何jiàn
见kōng
空。
。ruò
若kōng
空jí
即jiàn
见。
。fù
复yún
云hé
何kōng
空。
。wǒ
我yòu
又sī
思wéi
惟。
。shì
是wàn
万xiàng
象zhōng
中。
。wēi
微xì
细fā
发míng
明。
。wú
无fēi
非jiàn
见zhě
者。


佛yán
言。
。rú
如shì
是rú
如shì
是。
。yú
于shì
是dà
大zhòng
衆fēi
非wú
无xué
学zhě
者。
。wén
闻fó
佛cǐ
此yán
言。
。máng
茫rán
然bù
不zhī
知shì
是yì
义zhōng
终shǐ
始。
。yī
一shí
时huáng
惶sǒng
悚。
。shī
失qí
其suǒ
所shǒu
守。
。rú
如lái
来zhī
知qí
其hún
魂lǜ
虑biàn
变shè
慴。
。xīn
心shēng
生lián
怜mǐn
愍。
。ān
安wèi
慰ā
阿nán
难。
。jí
及zhū
诸dà
大zhòng
衆。
。zhū
诸shàn
善nán
男zǐ
子。
。wú
无shàng
上fǎ
法wáng
王。
。shì
是zhēn
真shí
实yǔ
语。
。rú
如suǒ
所rú
如shuō
说。
。bù
不kuáng
诳bú
不wàng
妄。
。fēi
非mò
末qié
伽lí
黎sì
四zhǒng
种bù
不sǐ
死jiǎo
矫luàn
乱lùn
论yì
议。
。rǔ
汝dì
谛sī
思wéi
惟。
。wú
无tiǎn
忝āi
哀mù
慕。

shì
是shí
时wén
文shū
殊shī
师lì
利fǎ
法wáng
王zǐ
子。
。mǐn
愍zhū
诸sì
四zhòng
衆。
。zài
在dà
大zhòng
衆zhōng
中。
。jí
即cóng
从zuò
座qǐ
起。
。dǐng
顶lǐ
礼fó
佛zú
足。
。hé
合zhǎng
掌gōng
恭jìng
敬。
。ér
而bái
白fó
佛yán
言。
。shì
世zūn
尊。
。cǐ
此zhū
诸dà
大zhòng
衆。
。bú
不wù
悟rú
如lái
来fā
发míng
明èr
二zhǒng
种jīng
精jiàn
见sè
色kōng
空。
。shì
是fēi
非shì
是yì
义。
。shì
世zūn
尊。
。ruò
若cǐ
此qián
前yuán
缘。
。sè
色kōng
空děng
等xiàng
象。
。ruò
若shì
是jiàn
见zhě
者。
。yīng
应yǒu
有suǒ
所zhǐ
指。
。ruò
若fēi
非jiàn
见zhě
者。
。yīng
应wú
无suǒ
所zhǔ
瞩。
。ér
而jīn
今bù
不zhī
知shì
是yì
义suǒ
所guī
归。
。gù
故yǒu
有jīng
惊bù
怖。
。fēi
非shì
是chóu
畴xī
昔shàn
善gēn
根qīng
轻xiǎn
鲜。
。wéi
惟yuàn
愿rú
如lái
来dà
大cí
慈fā
发míng
明。
。cǐ
此zhū
诸wù
物xiàng
象。
。yǔ
与cǐ
此jiàn
见jīng
精。
。yuán
元shì
是hé
何wù
物。
。yú
于qí
其zhōng
中jiān
间。
。wú
无shì
是fēi
非shì
是。


佛gào
告wén
文shū
殊。
。jí
及zhū
诸dà
大zhòng
衆。
。shí
十fāng
方rú
如lái
来。
。jí
及dà
大pú
菩sà
萨。
。yú
于qí
其zì
自zhù
住sān
三mó
摩dì
地zhōng
中。
。jiàn
见yǔ
与jiàn
见yuán
缘。
。bìng
并suǒ
所xiǎng
想xiàng
相。
。rú
如xū
虚kōng
空huá
华。
。běn
本wú
无suǒ
所yǒu
有。
。cǐ
此jiàn
见jí
及yuán
缘。
。yuán
元shì
是pú
菩tí
提miào
妙jìng
淨míng
明tǐ
体。
。yún
云hé
何yú
于zhōng
中yǒu
有shì
是fēi
非shì
是。
。wén
文shū
殊。
。wú
吾jīn
今wèn
问rǔ
汝。
。rú
如rǔ
汝wén
文shū
殊。
。gèng
更yǒu
有wén
文shū
殊。
。shì
是wén
文shū
殊zhě
者。
。wéi
为wú
无wén
文shū
殊。
。rú
如shì
是。
。shì
世zūn
尊。
。wǒ
我zhēn
真wén
文shū
殊。
。wú
无shì
是wén
文shū
殊。
。hé
何yǐ
以gù
故。
。ruò
若yǒu
有shì
是zhě
者。
。zé
则èr
二wén
文shū
殊。
。rán
然wǒ
我jīn
今rì
日。
。fēi
非wú
无wén
文shū
殊。
。yú
于zhōng
中shí
实wú
无shì
是fēi
非èr
二xiàng
相。


佛yán
言。
。cǐ
此jiàn
见miào
妙míng
明。
。yǔ
与zhū
诸kōng
空chén
尘。
。yì
亦fù
复rú
如shì
是。
。běn
本shì
是miào
妙míng
明wú
无shàng
上pú
菩tí
提jìng
淨yuán
圆zhēn
真xīn
心。
。wàng
妄wéi
为sè
色kōng
空。
。jí
及yǔ
与wén
闻jiàn
见。
。rú
如dì
第èr
二yuè
月。
。shuí
谁wéi
为shì
是yuè
月。
。yòu
又shuí
谁fēi
非yuè
月。
。wén
文shū
殊。
。dàn
但yī
一yuè
月zhēn
真。
。zhōng
中jiān
间zì
自wú
无shì
是yuè
月fēi
非yuè
月。
。shì
是yǐ
以rǔ
汝jīn
今guān
观jiàn
见yǔ
与chén
尘。
。zhǒng
种zhǒng
种fā
发míng
明。
。míng
名wéi
为wàng
妄xiǎng
想。
。bù
不néng
能yú
于zhōng
中chū
出shì
是fēi
非shì
是。
。yóu
由shì
是zhēn
真jīng
精miào
妙jué
觉míng
明xìng
性。
。gù
故néng
能lìng
令rǔ
汝chū
出zhǐ
指fēi
非zhǐ
指。

ā
阿nán
难bái
白fó
佛yán
言。
。shì
世zūn
尊。
。chéng
诚rú
如fǎ
法wáng
王suǒ
所shuō
说jué
觉yuán
缘。
。biàn
遍shí
十fāng
方jiè
界。
。zhàn
湛rán
然cháng
常zhù
住。
。xìng
性fēi
非shēng
生miè
灭。
。yǔ
与xiān
先fàn
梵zhì
志suō
娑pí
毗jiā
迦luó
罗。
。suǒ
所tán
谈míng
冥dì
谛。
。jí
及tóu
投huī
灰děng
等zhū
诸wài
外dào
道zhǒng
种。
。shuō
说yǒu
有zhēn
真wǒ
我。
。biàn
遍mǎn
满shí
十fāng
方。
。yǒu
有hé
何chà
差bié
别。
。shì
世zūn
尊yì
亦céng
曾yú
于léng
楞qié
伽shān
山。
。wèi
为dà
大huì
慧děng
等。
。fū
敷yǎn
演sī
斯yì
义。
。bǐ
彼wài
外dào
道děng
等。
。cháng
常shuō
说zì
自rán
然。
。wǒ
我shuō
说yīn
因yuán
缘。
。fēi
非bǐ
彼jìng
境jiè
界。
。wǒ
我jīn
今guān
观cǐ
此jué
觉xìng
性zì
自rán
然。
。fēi
非shēng
生fēi
非miè
灭。
。yuǎn
远lí
离yí
一qiè
切xū
虚wàng
妄diān
颠dǎo
倒。
。sì
似fēi
非yīn
因yuán
缘。
。yǔ
与bǐ
彼zì
自rán
然。
。yún
云hé
何kāi
开shì
示。
。bú
不rù
入qún
群xié
邪。
。huò
获zhēn
真shí
实xīn
心。
。miào
妙jué
觉míng
明xìng
性。


佛gào
告ā
阿nán
难。
。wǒ
我jīn
今rú
如shì
是kāi
开shì
示fāng
方biàn
便。
。zhēn
真shí
实gào
告rǔ
汝。
。rǔ
汝yóu
犹wèi
未wù
悟。
。huò
惑wéi
为zì
自rán
然。
。ā
阿nán
难。
。ruò
若bì
必zì
自rán
然。
。zì
自xū
须zhēn
甄míng
明yǒu
有zì
自rán
然tǐ
体。
。rǔ
汝qiě
且guān
观cǐ
此miào
妙míng
明jiàn
见zhōng
中。
。yǐ
以hé
何wéi
为zì
自。
。cǐ
此jiàn
见wéi
为fù
复yǐ
以míng
明wéi
为zì
自。
。yǐ
以àn
暗wéi
为zì
自。
。yǐ
以kōng
空wéi
为zì
自。
。yǐ
以sāi
塞wéi
为zì
自。
。ā
阿nán
难。
。ruò
若míng
明wéi
为zì
自。
。yīng
应bú
不jiàn
见àn
暗。
。ruò
若fù
复yǐ
以kōng
空wéi
为zì
自tǐ
体zhě
者yīng
应bú
不jiàn
见sāi
塞。
。rú
如shì
是nǎi
乃zhì
至zhū
诸àn
暗děng
等xiàng
相。
。yǐ
以wéi
为zì
自zhě
者。
。zé
则yú
于míng
明shí
时。
。jiàn
见xìng
性duàn
断miè
灭。
。yún
云hé
何jiàn
见míng
明。

ā
阿nán
难yán
言。
。bì
必cǐ
此miào
妙jiàn
见。
。xìng
性fēi
非zì
自rán
然。
。wǒ
我jīn
今fā
发míng
明shì
是yīn
因yuán
缘shēng
生。
。xīn
心yóu
犹wèi
未míng
明。
。zī
谘xún
询rú
如lái
来。
。shì
是yì
义yún
云hé
何hé
合yīn
因yuán
缘xìng
性。


佛yán
言。
。rǔ
汝yán
言yīn
因yuán
缘。
。wú
吾fù
复wèn
问rǔ
汝。
。rǔ
汝jīn
今yīn
因jiàn
见。
。jiàn
见xìng
性xiàn
现qián
前。
。cǐ
此jiàn
见wéi
为fù
复yīn
因míng
明yǒu
有jiàn
见。
。yīn
因àn
暗yǒu
有jiàn
见。
。yīn
因kōng
空yǒu
有jiàn
见。
。yīn
因sāi
塞yǒu
有jiàn
见。
。ā
阿nán
难。
。ruò
若yīn
因míng
明yǒu
有。
。yīng
应bú
不jiàn
见àn
暗。
。rú
如yīn
因àn
暗yǒu
有。
。yīng
应bú
不jiàn
见míng
明。
。rú
如shì
是nǎi
乃zhì
至yīn
因kōng
空yīn
因sāi
塞。
。tóng
同yú
于míng
明àn
暗。
。fù
复cì
次ā
阿nán
难。
。cǐ
此jiàn
见yòu
又fù
复yuán
缘míng
明yǒu
有jiàn
见。
。yuán
缘àn
暗yǒu
有jiàn
见。
。yuán
缘kōng
空yǒu
有jiàn
见。
。yuán
缘sāi
塞yǒu
有jiàn
见。
。ā
阿nán
难。
。ruò
若yuán
缘kōng
空yǒu
有。
。yīng
应bú
不jiàn
见sāi
塞。
。ruò
若yuán
缘sāi
塞yǒu
有。
。yīng
应bú
不jiàn
见kōng
空。
。rú
如shì
是nǎi
乃zhì
至yuán
缘míng
明yuán
缘àn
暗。
。tóng
同yú
于kōng
空sāi
塞。
。dāng
当zhī
知rú
如shì
是jīng
精jué
觉miào
妙míng
明。
。fēi
非yīn
因fēi
非yuán
缘。
。yì
亦fēi
非zì
自rán
然。
。fēi
非bú
不zì
自rán
然。
。wú
无fēi
非bù
不fēi
非。
。wú
无shì
是fēi
非shì
是。
。lí
离yí
一qiè
切xiàng
相。
。jí
即yí
一qiè
切fǎ
法。
。rǔ
汝jīn
今yún
云hé
何yú
于zhōng
中cuò
措xīn
心。
。yǐ
以zhū
诸shì
世jiān
间xì
戏lùn
论míng
名xiàng
相。
。ér
而dé
得fēn
分bié
别。
。rú
如yǐ
以shǒu
手zhǎng
掌。
。cuō
撮mó
摩xū
虚kōng
空。
。qí
祇yì
益zì
自láo
劳。
。xū
虚kōng
空yún
云hé
何suí
随rǔ
汝zhí
执zhuō
捉。

ā
阿nán
难bái
白fó
佛yán
言。
。shì
世zūn
尊。
。bì
必miào
妙jué
觉xìng
性。
。fēi
非yīn
因fēi
非yuán
缘。
。shì
世zūn
尊yún
云hé
何cháng
常yǔ
与bǐ
比qiū
丘。
。xuān
宣shuō
说jiàn
见xìng
性jù
具sì
四zhǒng
种yuán
缘。
。suǒ
所wèi
谓yīn
因kōng
空。
。yīn
因míng
明。
。yīn
因xīn
心。
。yīn
因yǎn
眼。
。shì
是yì
义yún
云hé
何。
。fó
佛yán
言。
。ā
阿nán
难。
。wǒ
我shuō
说shì
世jiān
间zhū
诸yīn
因yuán
缘xiàng
相。
。fēi
非dì
第yī
一yì
义。
。ā
阿nán
难。
。wú
吾fù
复wèn
问rǔ
汝。
。zhū
诸shì
世jiān
间rén
人。
。shuō
说wǒ
我néng
能jiàn
见。
。yún
云hé
何míng
名jiàn
见。
。yún
云hé
何bú
不jiàn
见。

ā
阿nán
难yán
言。
。shì
世rén
人yīn
因yú
于rì
日yuè
月dēng
灯guāng
光。
。jiàn
见zhǒng
种zhǒng
种xiàng
相。
。míng
名zhī
之wéi
为jiàn
见。
。ruò
若fù
复wú
无cǐ
此sān
三zhǒng
种guāng
光míng
明。
。zé
则bù
不néng
能jiàn
见。
。ā
阿nán
难。
。ruò
若wú
无míng
明shí
时。
。míng
名bú
不jiàn
见zhě
者。
。yīng
应bú
不jiàn
见àn
暗。
。ruò
若bì
必jiàn
见àn
暗。
。cǐ
此dàn
但wú
无míng
明。
。yún
云hé
何wú
无jiàn
见。
。ā
阿nán
难。
。ruò
若zài
在àn
暗shí
时。
。bú
不jiàn
见míng
明gù
故。
。míng
名wéi
为bú
不jiàn
见。
。jīn
今zài
在míng
明shí
时。
。bú
不jiàn
见àn
暗xiàng
相。
。huán
还míng
名bú
不jiàn
见。
。rú
如shì
是èr
二xiàng
相。
。jù
俱míng
名bú
不jiàn
见。
。ruò
若fù
复èr
二xiàng
相zì
自xiāng
相líng
陵duó
夺。
。fēi
非rǔ
汝jiàn
见xìng
性yú
于zhōng
中zàn
暂wú
无。
。rú
如shì
是zé
则zhī
知èr
二jù
俱míng
名jiàn
见。
。yún
云hé
何bú
不jiàn
见。
。shì
是gù
故ā
阿nán
难。
。rǔ
汝jīn
今dāng
当zhī
知jiàn
见míng
明zhī
之shí
时。
。jiàn
见fēi
非shì
是míng
明。
。jiàn
见àn
暗zhī
之shí
时。
。jiàn
见fēi
非shì
是àn
暗。
。jiàn
见kōng
空zhī
之shí
时。
。jiàn
见fēi
非shì
是kōng
空。
。jiàn
见sāi
塞zhī
之shí
时。
。jiàn
见fēi
非shì
是sāi
塞。
。sì
四yì
义chéng
成jiù
就。
。rǔ
汝fù
复yīng
应zhī
知。
。jiàn
见jiàn
见zhī
之shí
时。
。jiàn
见fēi
非shì
是jiàn
见。
。jiàn
见yóu
犹lí
离jiàn
见。
。jiàn
见bù
不néng
能jí
及。
。yún
云hé
何fù
复shuō
说yīn
因yuán
缘zì
自rán
然。
。jí
及hé
和hé
合xiàng
相。
。rǔ
汝děng
等shēng
声wén
闻。
。xiá
狭liè
劣wú
无shí
识。
。bù
不néng
能tōng
通dá
达qīng
清jìng
淨shí
实xiàng
相。
。wú
吾jīn
今huì
诲rǔ
汝。
。dāng
当shàn
善sī
思wéi
惟。
。wú
无dé
得pí
疲dài
怠。
。miào
妙pú
菩tí
提lù
路。

ā
阿nán
难bái
白fó
佛yán
言。
。shì
世zūn
尊。
。rú
如fó
佛shì
世zūn
尊wèi
为wǒ
我děng
等bèi
辈。
。xuān
宣shuō
说yīn
因yuán
缘。
。jí
及yǔ
与zì
自rán
然。
。zhū
诸hé
和hé
合xiàng
相。
。yǔ
与bù
不hé
和hé
合。
。xīn
心yóu
犹wèi
未kāi
开。
。ér
而jīn
今gèng
更wén
闻jiàn
见jiàn
见fēi
非jiàn
见。
。chóng
重zēng
增mí
迷mèn
闷。
。fú
伏yuàn
愿hóng
弘cí
慈。
。shī
施dà
大huì
慧mù
目。
。kāi
开shì
示wǒ
我děng
等jué
觉xīn
心míng
明jìng
淨。
。zuò
作shì
是yǔ
语yǐ
已。
。bēi
悲lèi
泪dǐng
顶lǐ
礼。
。chéng
承shòu
受shèng
圣zhǐ
旨。

ěr
尔shí
时shì
世zūn
尊。
。lián
怜mǐn
愍ā
阿nán
难。
。jí
及zhū
诸dà
大zhòng
衆。
。jiāng
将yù
欲fū
敷yǎn
演dà
大tuó
陀luó
罗ní
尼。
。zhū
诸sān
三mó
摩tí
提。
。miào
妙xiū
修xíng
行lù
路。
。gào
告ā
阿nán
难yán
言。
。rǔ
汝suī
虽qiáng
强jì
记。
。dàn
但yì
益duō
多wén
闻。
。yú
于shē
奢mó
摩tā
他。
。wēi
微mì
密guān
观zhào
照。
。xīn
心yóu
犹wèi
未liǎo
了。
。rǔ
汝jīn
今dì
谛ting
听。
。wú
吾dāng
当wèi
为rǔ
汝fēn
分bié
别kāi
开shì
示。
。yì
亦lìng
令jiāng
将lái
来zhū
诸yǒu
有lòu
漏zhě
者huò
获pú
菩tí
提guǒ
果。
。ā
阿nán
难。
。yí
一qiè
切zhòng
衆shēng
生。
。lún
轮huí
迴shì
世jiān
间。
。yóu
由èr
二diān
颠dǎo
倒fēn
分bié
别jiàn
见wàng
妄。
。dāng
当chù
处fā
发shēng
生。
。dāng
当yè
业lún
轮zhuǎn
转。
。yún
云hé
何èr
二jiàn
见。
。yī
一zhě
者。
。zhòng
衆shēng
生bié
别yè
业wàng
妄jiàn
见。
。èr
二zhě
者。
。zhòng
衆shēng
生tóng
同fēn
分wàng
妄jiàn
见。

yún
云hé
何míng
名wéi
为bié
别yè
业wàng
妄jiàn
见。
。ā
阿nán
难。
。rú
如shì
世jiān
间rén
人。
。mù
目yǒu
有chì
赤shěng
眚。
。yè
夜jiàn
见dēng
灯guāng
光。
。bié
别yǒu
有yuán
圆yǐng
影。
。wǔ
五sè
色chóng
重dié
叠。
。yú
于yì
意yún
云hé
何。
。cǐ
此yè
夜dēng
灯míng
明suǒ
所xiàn
现yuán
圆guāng
光wéi
为shì
是dēng
灯sè
色。
。wéi
为dāng
当jiàn
见sè
色。
。ā
阿nán
难。
。cǐ
此ruò
若dēng
灯sè
色。
。zé
则fēi
非shěng
眚rén
人hé
何bù
不tóng
同jiàn
见。
。ér
而cǐ
此yuán
圆yǐng
影wéi
唯shěng
眚zhī
之guān
观。
。ruò
若shì
是jiàn
见sè
色。
。jiàn
见yǐ
已chéng
成sè
色。
。zé
则bǐ
彼shěng
眚rén
人jiàn
见yuán
圆yǐng
影zhě
者。
。míng
名wéi
为hé
何děng
等。
。fù
复cì
次ā
阿nán
难。
。ruò
若cǐ
此yuán
圆yǐng
影。
。lí
离dēng
灯bié
别yǒu
有。
。zé
则hé
合páng
傍guān
观píng
屏zhàng
帐jǐ
几yán
筵。
。yǒu
有yuán
圆yǐng
影chū
出。
。lí
离jiàn
见bié
别yǒu
有。
。yīng
应fēi
非yǎn
眼zhǔ
瞩。
。yún
云hé
何shěng
眚rén
人mù
目jiàn
见yuán
圆yǐng
影。
。shì
是gù
故dāng
当zhī
知sè
色shí
实zài
在dēng
灯。
。jiàn
见bìng
病wéi
为yǐng
影。
。yǐng
影jiàn
见jù
俱shěng
眚。
。jiàn
见shěng
眚fēi
非bìng
病。
。zhōng
终bù
不yīng
应yán
言shì
是dēng
灯shì
是jiàn
见。
。yú
于shì
是zhōng
中yǒu
有fēi
非dēng
灯fēi
非jiàn
见。
。rú
如dì
第èr
二yuè
月fēi
非tǐ
体fēi
非yǐng
影。
。hé
何yǐ
以gù
故。
。dì
第èr
二zhī
之guān
观。
。niē
捏suǒ
所chéng
成gù
故。
。zhū
诸yǒu
有zhì
智zhě
者。
。bù
不yīng
应shuō
说yán
言cǐ
此niē
捏gēn
根yuán
元。
。shì
是xíng
形fēi
非xíng
形。
。lí
离jiàn
见fēi
非jiàn
见。
。cǐ
此yì
亦rú
如shì
是。
。mù
目shěng
眚suǒ
所chéng
成。
。jīn
今yù
欲míng
名shuí
谁shì
是dēng
灯shì
是jiàn
见。
。hé
何kuàng
况fēn
分bié
别fēi
非dēng
灯fēi
非jiàn
见。

yún
云hé
何míng
名wéi
为tóng
同fēn
分wàng
妄jiàn
见。
。ā
阿nán
难。
。cǐ
此yán
阎fú
浮tí
提chú
除dà
大hǎi
海shuǐ
水。
。zhōng
中jiàn
间píng
平lù
陆。
。yǒu
有sān
三qiān
千zhōu
洲。
。zhèng
正zhōng
中dà
大zhōu
洲。
。dōng
东xī
西kuò
括liàng
量。
。dà
大guó
国fán
凡yǒu
有èr
二qiān
千sān
三bǎi
百。
。qí
其yú
馀xiǎo
小zhōu
洲zài
在zhū
诸hǎi
海zhōng
中。
。qí
其jiàn
间huò
或yǒu
有sān
三liǎng
两bǎi
百guó
国。
。huò
或yī
一huò
或èr
二zhì
至yú
于sān
三shí
十sì
四shí
十wǔ
五shí
十。
。ā
阿nán
难。
。ruò
若fù
复cǐ
此zhōng
中。
。yǒu
有yī
一xiǎo
小zhōu
洲。
。zhǐ
祇yǒu
有liǎng
两guó
国。
。wéi
唯yī
一guó
国rén
人。
。tóng
同gǎn
感è
恶yuán
缘。
。zé
则bǐ
彼xiǎo
小zhōu
洲dāng
当tǔ
土zhòng
衆shēng
生。
。dǔ
睹zhū
诸yí
一qiè
切bù
不xiáng
祥jìng
境jiè
界。
。huò
或jiàn
见èr
二rì
日。
。huò
或jiàn
见liǎng
两yuè
月。
。qí
其zhōng
中nǎi
乃zhì
至yùn
晕shì
适pèi
佩jué
玦。
。huì
彗bèi
孛fēi
飞liú
流。
。fù
负ěr
耳hóng
虹ní
霓。
。zhǒng
种zhǒng
种è
恶xiàng
相。
。dàn
但cǐ
此guó
国jiàn
见。
。bǐ
彼guó
国zhòng
衆shēng
生běn
本suǒ
所bú
不jiàn
见。
。yì
亦fù
复bù
不wén
闻。

ā
阿nán
难。
。wú
吾jīn
今wèi
为rǔ
汝。
。yǐ
以cǐ
此èr
二shì
事。
。jìn
进tuì
退hé
合míng
明。
。ā
阿nán
难。
。rú
如bǐ
彼zhòng
衆shēng
生。
。bié
别yè
业wàng
妄jiàn
见。
。zhǔ
瞩dēng
灯guāng
光zhōng
中suǒ
所xiàn
现yuán
圆yǐng
影。
。suī
虽sì
似qián
前jìng
境。
。zhōng
终bǐ
彼jiàn
见zhě
者mù
目shěng
眚suǒ
所chéng
成。
。shěng
眚jí
即jiàn
见láo
劳。
。fēi
非sè
色suǒ
所zào
造。
。rán
然jiàn
见shěng
眚zhě
者zhōng
终wú
无jiàn
见jiù
咎。
。lì
例rǔ
汝jīn
今rì
日yǐ
以mù
目guān
观jiàn
见shān
山hé
河guó
国tǔ
土。
。jí
及zhū
诸zhòng
衆shēng
生。
。jiē
皆shì
是wú
无shǐ
始jiàn
见bìng
病suǒ
所chéng
成。
。jiàn
见yǔ
与jiàn
见yuán
缘。
。sì
似xiàn
现qián
前jìng
境。
。yuán
元wǒ
我jué
觉míng
明jiàn
见suǒ
所yuán
缘shěng
眚。
。jué
觉jiàn
见jí
即shěng
眚。
。běn
本jué
觉míng
明xīn
心。
。jué
觉yuán
缘fēi
非shěng
眚。
。jué
觉suǒ
所jué
觉shěng
眚。
。jué
觉fēi
非shěng
眚zhōng
中。
。cǐ
此shí
实jiàn
见jiàn
见。
。yún
云hé
何fù
复míng
名jué
觉wén
闻zhī
知jiàn
见。
。shì
是gù
故rǔ
汝jīn
今jiàn
见wǒ
我jí
及rǔ
汝。
。bìng
并zhū
诸shì
世jiān
间shí
十lèi
类zhòng
衆shēng
生。
。jiē
皆jí
即jiàn
见shěng
眚fēi
非jiàn
见shěng
眚zhě
者。
。bǐ
彼jiàn
见zhēn
真jīng
精。
。xìng
性fēi
非shěng
眚zhě
者。
。gù
故bù
不míng
名jiàn
见。
。ā
阿nán
难。
。rú
如bǐ
彼zhòng
衆shēng
生tóng
同fēn
分wàng
妄jiàn
见。
。lì
例bǐ
彼wàng
妄jiàn
见bié
别yè
业yī
一rén
人。
。yī
一bìng
病mù
目rén
人tóng
同bǐ
彼yī
一guó
国。
。bǐ
彼jiàn
见yuán
圆yǐng
影。
。shěng
眚wàng
妄suǒ
所shēng
生。
。cǐ
此zhòng
衆tóng
同fēn
分suǒ
所jiàn
见bù
不xiáng
祥。
。tóng
同jiàn
见yè
业zhōng
中zhàng
瘴è
恶suǒ
所qǐ
起。
。jù
俱shì
是wú
无shǐ
始jiàn
见wàng
妄suǒ
所shēng
生。
。lì
例yán
阎fú
浮tí
提sān
三qiān
千zhōu
洲zhōng
中jiān
兼sì
四dà
大hǎi
海。
。suō
娑pó
婆shì
世jiè
界。
。bìng
并jì
洎shí
十fāng
方zhū
诸yǒu
有lòu
漏guó
国。
。jí
及zhū
诸zhòng
衆shēng
生。
。tóng
同shì
是jué
觉míng
明wú
无lòu
漏miào
妙xīn
心。
。jiàn
见wén
闻jué
觉zhī
知xū
虚wàng
妄bìng
病yuán
缘。
。hé
和hé
合wàng
妄shēng
生。
。hé
和hé
合wàng
妄sǐ
死。
。ruò
若néng
能yuǎn
远lí
离zhū
诸hé
和hé
合yuán
缘。
。jí
及bù
不hé
和hé
合。
。zé
则fù
复miè
灭chú
除zhū
诸shēng
生sǐ
死yīn
因。
。yuán
圆mǎn
满pú
菩tí
提bù
不shēng
生miè
灭xìng
性。
。qīng
清jìng
淨běn
本xīn
心。
。běn
本jué
觉cháng
常zhù
住。

ā
阿nán
难。
。rǔ
汝suī
虽xiān
先wù
悟běn
本jué
觉miào
妙míng
明。
。xìng
性fēi
非yīn
因yuán
缘。
。fēi
非zì
自rán
然xìng
性。
。ér
而yóu
犹wèi
未míng
明rú
如shì
是jué
觉yuán
元。
。fēi
非hé
和hé
合shēng
生。
。jí
及bù
不hé
和hé
合。
。ā
阿nán
难。
。wú
吾jīn
今fù
复yǐ
以qián
前chén
尘wèn
问rǔ
汝。
。rǔ
汝jīn
今yóu
犹yǐ
以yí
一qiè
切shì
世jiān
间wàng
妄xiǎng
想hé
和hé
合。
。zhū
诸yīn
因yuán
缘xìng
性。
。ér
而zì
自yí
疑huò
惑。
。zhèng
证pú
菩tí
提xīn
心hé
和hé
合qǐ
起zhě
者。
。zé
则rǔ
汝jīn
今zhě
者miào
妙jìng
淨jiàn
见jīng
精。
。wéi
为yǔ
与míng
明hé
和。
。wéi
为yǔ
与àn
暗hé
和。
。wéi
为yǔ
与tōng
通hé
和。
。wéi
为yǔ
与sāi
塞hé
和。
。ruò
若míng
明hé
和zhě
者。
。qiě
且rǔ
汝guān
观míng
明。
。dāng
当míng
明xiàn
现qián
前。
。hé
何chù
处zá
杂jiàn
见。
。jiàn
见xiàng
相kě
可biàn
辨。
。zá
杂hé
何xíng
形xiàng
像。
。ruò
若fēi
非jiàn
见zhě
者。
。yún
云hé
何jiàn
见míng
明。
。ruò
若jí
即jiàn
见zhě
者。
。yún
云hé
何jiàn
见jiàn
见。
。bì
必jiàn
见yuán
圆mǎn
满。
。hé
何chù
处hé
和míng
明。
。ruò
若míng
明yuán
圆mǎn
满。
。bù
不hé
合jiàn
见hé
和。
。jiàn
见bì
必yì
异míng
明。
。zá
杂zé
则shī
失bǐ
彼xìng
性míng
明míng
名zì
字。
。zá
杂shī
失míng
明xìng
性。
。hé
和míng
明fēi
非yì
义。
。bǐ
彼àn
暗yǔ
与tōng
通jí
及zhū
诸qún
群sāi
塞yì
亦fù
复rú
如shì
是。
。fù
复cì
次ā
阿nán
难。
。yòu
又rǔ
汝jīn
今zhě
者miào
妙jìng
淨jiàn
见jīng
精wéi
为yǔ
与míng
明hé
合。
。wéi
为yǔ
与àn
暗hé
合。
。wéi
为yǔ
与tōng
通hé
合。
。wéi
为yǔ
与sāi
塞hé
合。
。ruò
若míng
明hé
合zhě
者。
。zhì
至yú
于àn
暗shí
时。
。míng
明xiàng
相yǐ
已miè
灭。
。cǐ
此jiàn
见jí
即bù
不yǔ
与zhū
诸àn
暗hé
合。
。yún
云hé
何jiàn
见àn
暗。
。ruò
若jiàn
见àn
暗shí
时。
。bù
不yǔ
与àn
暗hé
合。
。yǔ
与míng
明hé
合zhě
者。
。yīng
应fēi
非jiàn
见míng
明。
。jì
既bú
不jiàn
见míng
明。
。yún
云hé
何míng
明hé
合。
。liǎo
了míng
明fēi
非àn
暗。
。bǐ
彼àn
暗yǔ
与tōng
通。
。jí
及zhū
诸qún
群sāi
塞。
。yì
亦fù
复rú
如shì
是。

ā
阿nán
难bái
白fó
佛yán
言。
。shì
世zūn
尊。
。rú
如wǒ
我sī
思wéi
惟。
。cǐ
此miào
妙jué
觉yuán
元。
。yǔ
与zhū
诸yuán
缘chén
尘。
。jí
及xīn
心niàn
念lǜ
虑。
。fēi
非hé
和hé
合yē
耶。
。fó
佛yán
言。
。rǔ
汝jīn
今yòu
又yán
言jué
觉fēi
非hé
和hé
合。
。wú
吾fù
复wèn
问rǔ
汝。
。cǐ
此miào
妙jiàn
见jīng
精fēi
非hé
和hé
合zhě
者。
。wéi
为fēi
非míng
明hé
和。
。wéi
为fēi
非àn
暗hé
和。
。wéi
为fēi
非tōng
通hé
和。
。wéi
为fēi
非sāi
塞hé
和。
。ruò
若fēi
非míng
明hé
和。
。zé
则jiàn
见yǔ
与míng
明。
。bì
必yǒu
有biān
边pàn
畔。
。rǔ
汝qiě
且dì
谛guān
观。
。hé
何chù
处shì
是míng
明。
。hé
何chù
处shì
是jiàn
见。
。zài
在jiàn
见zài
在míng
明。
。zì
自hé
何wéi
为pàn
畔。
。ā
阿nán
难。
。ruò
若míng
明jì
际zhōng
中bì
必wú
无jiàn
见zhě
者。
。zé
则bù
不xiāng
相jí
及。
。zì
自bù
不zhī
知qí
其míng
明xiàng
相suǒ
所zài
在。
。pàn
畔yún
云hé
何chéng
成。
。bǐ
彼àn
暗yǔ
与tōng
通。
。jí
及zhū
诸qún
群sāi
塞yì
亦fù
复rú
如shì
是。
。yòu
又miào
妙jiàn
见jīng
精fēi
非hé
和hé
合zhě
者。
。wéi
为fēi
非míng
明hé
合。
。wéi
为fēi
非àn
暗hé
合。
。wéi
为fēi
非tōng
通hé
合。
。wéi
为fēi
非sāi
塞hé
合。
。ruò
若fēi
非míng
明hé
合。
。zé
则jiàn
见yǔ
与míng
明xìng
性xiàng
相guāi
乖jiǎo
角。
。rú
如ěr
耳yǔ
与míng
明。
。liǎo
了bù
不xiāng
相chù
触。
。jiàn
见qiě
且bù
不zhī
知míng
明xiàng
相suǒ
所zài
在。
。yún
云hé
何zhēn
甄míng
明hé
合fēi
非hé
合lǐ
理。
。bǐ
彼àn
暗yǔ
与tōng
通。
。jí
及zhū
诸qún
群sāi
塞。
。yì
亦fù
复rú
如shì
是。

ā
阿nán
难。
。rǔ
汝yóu
犹wèi
未míng
明yí
一qiè
切fú
浮chén
尘。
。zhū
诸huàn
幻huà
化xiàng
相。
。dāng
当chù
处chū
出shēng
生。
。suí
随chù
处miè
灭jìn
尽。
。huàn
幻wàng
妄chēng
称xiàng
相。
。qí
其xìng
性zhēn
真wéi
为miào
妙jué
觉míng
明tǐ
体。
。rú
如shì
是nǎi
乃zhì
至wǔ
五yīn
阴liù
六rù
入。
。cóng
从shí
十èr
二chù
处。
。zhì
至shí
十bā
八jiè
界。
。yīn
因yuán
缘hé
和hé
合。
。xū
虚wàng
妄yǒu
有shēng
生。
。yīn
因yuán
缘bié
别lí
离。
。xū
虚wàng
妄míng
名miè
灭。
。shū
殊bù
不néng
能zhī
知shēng
生miè
灭qù
去lái
来。
。běn
本rú
如lái
来zàng
藏。
。cháng
常zhù
住miào
妙míng
明。
。bú
不dòng
动zhōu
周yuán
圆。
。miào
妙zhēn
真rú
如xìng
性。
。xìng
性zhēn
真cháng
常zhōng
中。
。qiú
求yú
于qù
去lái
来mí
迷wù
悟shēng
生sǐ
死。
。liǎo
了wú
无suǒ
所dé
得。

ā
阿nán
难。
。yún
云hé
何wǔ
五yīn
阴。
。běn
本rú
如lái
来zàng
藏miào
妙zhēn
真rú
如xìng
性。
。ā
阿nán
难。
。pì
譬rú
如yǒu
有rén
人。
。yǐ
以qīng
清jìng
淨mù
目。
。guān
观qíng
晴míng
明kōng
空。
。wéi
唯yī
一qíng
晴xū
虚。
。jiǒng
迥wú
无suǒ
所yǒu
有。
。qí
其rén
人wú
无gù
故。
。bú
不dòng
动mù
目jīng
睛。
。dèng
瞪yǐ
以fā
发láo
劳。
。zé
则yú
于xū
虚kōng
空bié
别jiàn
见kuáng
狂huá
华。
。fù
复yǒu
有yí
一qiè
切kuáng
狂luàn
乱fēi
非xiàng
相。
。sè
色yīn
阴dāng
当zhī
知yì
亦fù
复rú
如shì
是。
。ā
阿nán
难。
。shì
是zhū
诸kuáng
狂huá
华。
。fēi
非cóng
从kōng
空lái
来。
。fēi
非cóng
从mù
目chū
出。
。rú
如shì
是ā
阿nán
难。
。ruò
若kōng
空lái
来zhě
者。
。jì
既cóng
从kōng
空lái
来。
。huán
还cóng
从kōng
空rù
入。
。ruò
若yǒu
有chū
出rù
入。
。jí
即fēi
非xū
虚kōng
空。
。kōng
空ruò
若fēi
非kōng
空。
。zì
自bù
不róng
容qí
其huá
华xiāng
相qǐ
起miè
灭。
。rú
如ā
阿nán
难tǐ
体bù
不róng
容ā
阿nán
难。
。ruò
若mù
目chū
出zhě
者。
。jì
既cóng
从mù
目chū
出。
。huán
还cóng
从mù
目rù
入。
。jí
即cǐ
此huá
华xìng
性cóng
从mù
目chū
出gù
故。
。dāng
当hé
合yǒu
有jiàn
见。
。ruò
若yǒu
有jiàn
见zhě
者。
。qù
去jì
既huá
华kōng
空。
。xuán
旋hé
合jiàn
见yǎn
眼。
。ruò
若wú
无jiàn
见zhě
者。
。chū
出jì
既yì
翳kōng
空。
。xuán
旋dāng
当yì
翳yǎn
眼。
。yòu
又jiàn
见huá
华shí
时。
。mù
目yīng
应wú
无yì
翳。
。yún
云hé
何jīng
睛kōng
空。
。hào
号qīng
清míng
明yǎn
眼。
。shì
是gù
故dāng
当zhī
知sè
色yīn
阴xū
虚wàng
妄。
。běn
本fēi
非yīn
因yuán
缘。
。fēi
非zì
自rán
然xìng
性。

ā
阿nán
难。
。pì
譬rú
如yǒu
有rén
人。
。shǒu
手zú
足yàn
宴ān
安。
。bǎi
百hái
骸tiáo
调shì
适。
。hū
忽rú
如wàng
忘shēng
生。
。xìng
性wú
无wéi
违shùn
顺。
。qí
其rén
人wú
无gù
故。
。yǐ
以èr
二shǒu
手zhǎng
掌。
。yú
于kōng
空xiāng
相mó
摩。
。yú
于èr
二shǒu
手zhōng
中。
。wàng
妄shēng
生sè
涩huá
滑lěng
冷rè
热zhū
诸xiàng
相。
。shòu
受yīn
阴dāng
当zhī
知yì
亦fù
复rú
如shì
是。
。ā
阿nán
难。
。shì
是zhū
诸huàn
幻chù
触。
。bù
不cóng
从kōng
空lái
来。
。bù
不cóng
从zhǎng
掌chū
出。
。rú
如shì
是ā
阿nán
难。
。ruò
若kōng
空lái
来zhě
者。
。jì
既néng
能chù
触zhǎng
掌。
。hé
何bú
不chù
触shēn
身。
。bù
不yīng
应xū
虚kōng
空xuàn
选zé
择lái
来chù
触。
。ruò
若cóng
从zhǎng
掌chū
出。
。yīng
应fēi
非dài
待hé
合。
。yòu
又zhǎng
掌chū
出gù
故。
。hé
合zé
则zhǎng
掌zhī
知。
。lí
离zé
则chù
触rù
入。
。bì
臂wàn
腕gǔ
骨suǐ
髓yīng
应yì
亦jué
觉zhī
知rù
入shí
时zōng
踪jì
迹。
。bì
必yǒu
有jué
觉xīn
心。
。zhī
知chū
出zhī
知rù
入。
。zì
自yǒu
有yī
一wù
物。
。shēn
身zhōng
中wǎng
往lái
来。
。hé
何dài
待hé
合zhī
知。
。yào
要míng
名wéi
为chù
触。
。shì
是gù
故dāng
当zhī
知shòu
受yīn
阴xū
虚wàng
妄。
。běn
本fēi
非yīn
因yuán
缘。
。fēi
非zì
自rán
然xìng
性。

ā
阿nán
难。
。pì
譬rú
如yǒu
有rén
人tán
谈shuō
说cù
醋méi
梅。
。kǒu
口zhōng
中shuǐ
水chū
出。
。sī
思tà
蹋xuán
悬yá
崖。
。zú
足xīn
心suān
酸sè
涩。
。xiǎng
想yīn
阴dāng
当zhī
知yì
亦fù
复rú
如shì
是。
。ā
阿nán
难。
。rú
如shì
是cù
醋shuō
说。
。bù
不cóng
从méi
梅shēng
生。
。fēi
非cóng
从kǒu
口rù
入。
。rú
如shì
是ā
阿nán
难。
。ruò
若méi
梅shēng
生zhě
者。
。méi
梅hé
合zì
自tán
谈。
。hé
何dài
待rén
人shuō
说。
。ruò
若cóng
从kǒu
口rù
入。
。zì
自hé
合kǒu
口wén
闻。
。hé
何xū
须dài
待ěr
耳。
。ruò
若dú
独ěr
耳wén
闻。
。cǐ
此shuǐ
水hé
何bù
不ěr
耳zhōng
中ér
而chū
出。
。xiǎng
想tà
蹋xuán
悬yá
崖。
。yǔ
与shuō
说xiāng
相lèi
类。
。shì
是gù
故dāng
当zhī
知xiǎng
想yīn
阴xū
虚wàng
妄。
。běn
本fēi
非yīn
因yuán
缘。
。fēi
非zì
自rán
然xìng
性。

ā
阿nán
难。
。pì
譬rú
如pù
瀑liú
流bō
波làng
浪xiāng
相xù
续。
。qián
前jì
际hòu
后jì
际bù
不xiāng
相yú
踰yuè
越。
。xíng
行yīn
阴dāng
当zhī
知yì
亦fù
复rú
如shì
是。
。ā
阿nán
难。
。rú
如shì
是liú
流xìng
性。
。bù
不yīn
因kōng
空shēng
生。
。bù
不yīn
因shuǐ
水yǒu
有。
。yì
亦fēi
非shuǐ
水xìng
性。
。fēi
非lí
离kōng
空shuǐ
水。
。rú
如shì
是ā
阿nán
难。
。ruò
若yīn
因kōng
空shēng
生。
。zé
则zhū
诸shí
十fāng
方wú
无jìn
尽xū
虚kōng
空。
。chéng
成wú
无jìn
尽liú
流。
。shì
世jiè
界zì
自rán
然jù
俱shòu
受lún
沦nì
溺。
。ruò
若yīn
因shuǐ
水yǒu
有。
。zé
则cǐ
此bào
暴liú
流xìng
性yīng
应fēi
非shuǐ
水。
。yǒu
有suǒ
所yǒu
有xiàng
相。
。jīn
今yīng
应xiàn
现zài
在。
。ruò
若jí
即shuǐ
水xìng
性。
。zé
则chéng
澄qīng
清shí
时。
。yīng
应fēi
非shuǐ
水tǐ
体。
。ruò
若lí
离kōng
空shuǐ
水。
。kōng
空fēi
非yǒu
有wài
外。
。shuǐ
水wài
外wú
无liú
流。
。shì
是gù
故dāng
当zhī
知xíng
行yīn
阴xū
虚wàng
妄。
。běn
本fēi
非yīn
因yuán
缘。
。fēi
非zì
自rán
然xìng
性。

ā
阿nán
难。
。pì
譬rú
如yǒu
有rén
人qǔ
取pín
频qié
伽píng
缾。
。sāi
塞qí
其liǎng
两kǒng
孔。
。mǎn
满zhōng
中qíng
擎kōng
空。
。qiān
千lǐ
里yuǎn
远xíng
行。
。yòng
用xiǎng
饷tā
他guó
国。
。shí
识yīn
阴dāng
当zhī
知yì
亦fù
复rú
如shì
是。
。ā
阿nán
难。
。rú
如shì
是xū
虚kōng
空fēi
非bǐ
彼fāng
方lái
来。
。fēi
非cǐ
此fāng
方rù
入。
。rú
如shì
是ā
阿nán
难。
。ruò
若bǐ
彼fāng
方lái
来。
。zé
则běn
本píng
缾zhōng
中jì
既zhù
贮kōng
空qù
去。
。yú
于běn
本píng
缾dì
地。
。yīng
应shǎo
少xū
虚kōng
空。
。ruò
若cǐ
此fāng
方rù
入。
。kāi
开kǒng
孔dào
倒píng
缾。
。yīng
应jiàn
见kōng
空chū
出。
。shì
是gù
故dāng
当zhī
知shí
识yīn
阴xū
虚wàng
妄。
。běn
本fēi
非yīn
因yuán
缘。
。fēi
非zì
自rán
然xìng
性。

本卷是第二卷,其他卷:

卷一 卷二 卷三 卷四 卷五

卷六 卷七 卷八 卷九 卷十

\

ad8
ad10
精彩推荐
ad5
ad7
ad9
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。普众礼佛网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[普众礼佛网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户网