ad6
ad3

金刚经修持仪轨

[金刚经的入门] 发表时间:2020-06-19 10:33:21 作者: 阅读次数:

香赞:

炉香乍爇 法界蒙熏 诸佛海会悉遥闻

随处结祥云 诚意方殷 诸佛现全身

南无香云盖菩萨摩诃萨(三称)

净口业真言:

唵。修利修利。摩诃修利。修修利。萨婆诃。

净三业真言:

唵。娑嚩(wa)婆嚩秫(su)驮。娑嚩达摩。娑嚩婆嚩秫度憾。

安土地真言:

南无三满多。母驮喃。唵。度噜度噜。地尾娑婆诃。

普供养真言:

唵。誐(ye)誐曩(nang)。三婆嚩 韈(fa)日啰斛(hong)。

奉请八金刚:

金刚经修持仪轨

奉请 青除灾金刚  奉请 辟毒金刚

奉请 黄随求金刚  奉请 白净水金刚

奉请 赤声火金刚  奉请 定持灾金刚

奉请 紫贤金刚  奉请 大神金刚

奉请四菩萨:

奉请 金刚眷菩萨  奉请 金刚索菩萨

奉请 金刚爱菩萨  奉请 金刚语菩萨

发愿文:

稽首三界尊 皈依十方佛

我今发宏愿 持此金刚经

上报四重恩 下济三涂苦

若有见闻者 悉发菩提心

尽此一报身 同生极乐国

云何梵:

云何得长寿 金刚不坏身

复以何因缘 得大坚固力

云何于此经 究竟到彼岸

愿佛开微密 广为众生说

金刚经修持仪轨

南无本师释迦牟尼佛(三称)

南无祇园会上佛菩萨(三称)

开经偈:

无上甚深微妙法

百千万劫难遭遇

我今见闻得受持

愿解如来真实义

《金刚般若波罗蜜经》 全文

般若无尽藏真言

纳谟薄伽伐帝 钵唎若 波罗蜜多曳 怛侄他

唵 纥唎 地唎 室唎 戍噜知 三密栗知 佛社曳 莎诃

金刚经修持仪轨

nā mó bó qié fá dì,bō lì rě,bō luó mì duō yì。dán zhí tuō,

ōng,hé lì, dì lì,shì lì,shù lǔ zhī,sān mì lì zhī,fó shè yì,suō hē。

金刚心真言

唵 乌伦尼娑婆诃

ōng wū lún ní suō pó hē

补阙真言

南谟喝啰怛那哆啰夜耶

佉啰佉啰 俱住俱住 摩啰摩啰 虎啰吽贺贺苏怛拿(luo)

吽 泼抹拿(luo) 娑婆诃

nā mó hē là dá nà,duō là yè yē。

qié là qié là。jù zhù jù zhù。mó là mó là。hǔ là,hōng。hè hè,sū dá luo,

hōng。pō mò luo,suō pó hē。

补阙圆满真言

唵 呼嚧 呼嚧 社曳穆契娑诃

ōng,hū lú hū lú,shè yì mù qiè,suō hē。

普回向真言

唵 娑摩啰 娑摩啰 弭摩曩 萨缚诃 摩诃斫迦啰(la)嚩(wa)吽

ōng,suō mó là,suō mó là,mǐ mó nǎng,sà pó hē。mó hē zhuó jiā luó wá hōng。

金刚赞

断疑生信 绝相超宗 顿忘人法解真空 般若味重重 四句融通 福德叹无穷

南无祗园会上佛菩萨(三称)

回向文

愿以此功德 普及于一切 我等与众生 皆共成佛道

其实多多诵读金刚经是可以的,我们在修行的时候一定要认真,诵读金刚经的功德可以是非常多的,我们若是多多诵持肯定会得到无量的功德。以上只是本人的个人观点,若是有什么不正确的地方还希望诸位师兄多多包涵。

ad8
ad10
精彩推荐
ad5
ad7
ad9
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。普众礼佛网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[普众礼佛网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户  
经藏网