ad6
ad3

《心经》注音白话全译文

[佛经入门] 发表时间:2019-06-14 16:14:11 作者: 阅读次数:

 这是一段神奇的文字,好多好多的人因为背诵它们而受益。有时候心经就是神奇的咒语(当然,只有在你完全相信的时候),望珍惜!

 guān zì zài pú sà 。

 观 自 在 菩 萨 。(观察内在,自见菩萨)

 xíngshēn bō rě bō luó mì duō shí 。

 行 深 般 若 波 罗 蜜 多 时 。(深入的修行心经时)

 zhàojiàn wǔ yùn jiē kōng 。

 照 见 五 蕴 皆 空。(看到五蕴:形相、情欲、意念、行为、心灵,都是空的)

 dù yī qiē kǔ è 。

 度 一 切 苦 厄 。 (就将一切苦难置之度外)

 shě lì zǐ 。

 舍 利 子。(菩萨对学生舍利子说)

 sè bù yì kōng 。

 色 不 异 空。(形相不异乎空间)

 kōng bù yì sè 。

 空 不 异 色 。 (空间不异乎形相)

 sè jí shì kōng。

 色 即 是 空。(所以形相等于空间)

 kōng jí shì sè 。

 空 即 是 色。(空间等于形相)

 shòuxiǎng xíng shí 。

 受 想 行 识。(情欲、意念、行为、心灵)

 yì fù rú shì 。

 亦 复 如 是。(都是一样的)

 shě lì zǐ 。

 舍 利 子。(舍利子呀)

 shì zhū fǎ kōng xiāng 。

 是 诸 法 空 相 。 (一切法则都是空的)

 bù shēng bù miè 。

 不 生 不 灭。(不生不灭)

 bù gòu bù jìng 。

 不 垢 不 净。(不垢不净 )

 bù zēng bù jiǎn 。

 不 增 不 减 。 (不增不减)

 shì gù kōng zhōng wú sè。

 是 故 空 中 无 色。(因此空间是没有形相的)

 wú shòu xiǎng xíng shí。

 无 受 想 行 识 。 (也没有情欲、意念、行为和心灵)

 wú yǎn ěr bí shé shēn yì。

 无 眼 耳 鼻 舌 身 意。(没有眼、耳、鼻、舌、身、意等六根)

 wú sè shēng xiāng wèi chù fǎ 。

 无 色 声 香 味 触 法 。(更没有色、声、香、味、触、法等六尘)

 wú yǎn jiè 。

 无 眼 界。(没有眼睛所能看到的界限)

 nǎi zhì wú yì shi jie 。

 乃 至 无 意 识 界 。 (直到没有心灵所能感受的界限)

 wú wú míng 。

 无 无 明。(没有不能了解的)

 yì wú wú míng jìn 。

 亦 无 无 明 尽 。 (也没有不能了解的尽头)

 nǎi zhì wú lǎo sǐ 。

 乃 至 无 老 死。(直到没有老和死)

 yì wú lǎo sǐ jìn 。

 亦 无 老 死 尽。 (也没有老和死的尽头)

 wú kǔ jí miè dào

 无 苦 集 灭 道 。 (没有痛苦的集合以及修道的幻灭)

 wú zhì yì wú dé 。

 无 智 亦 无 得。(不用智慧去强求)

 yǐ wú suǒ dé gù 。

 以 无 所 得 故 。 (所以得到与否并不重要)

 pú tí sà duǒ 。

 普 提 萨 埵。(菩萨觉悟之后)

 yī bō rě bō luó mì duō gù 。

 依 般 若 波 罗 蜜 多 故 。 (依照心经)

\

 xīn wú guà ài 。

 心 无 挂 碍。(心中没有碍)

 wú guàài gù 。

 无 挂 碍 故。(由于没有碍)

 wú yǒu kǒng bù 。

 无 有 恐 怖。 (所以不恐怖)

 yuǎn lí diān dǎo mèng xiǎng 。

 远 离 颠 倒 梦 想。(远离颠倒梦想 )

 jiū jìng niè pán 。

 究 竟 涅 盘 。 (最后达到彼岸)

 sān shì zhū fó 。

 三 世 诸 佛。(过去、现在和未来的三世诸佛)

 yī bō rě bō luó mì duō gù 。

 依 般 若 波 罗 蜜 多 故 。 (依照心经)

 dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí 。

 得 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩 提 。(得到无上、正宗、正觉的三种佛果)

 gù zhī bō rě bō luó mì duō。

 故 知 波 若 波 罗 蜜 多。(所以说心经)

 shì dà shén zhòu 。

 是 大 神 咒 。 (是变幻莫测的咒语)

 shì dà míng zhòu 。

 是 大 明 咒。(是神光普照的咒语)

 shì wú shàng zhòu 。

 是 无 上 咒。 (是无上的咒语)

 shì wú děng děng zhòu 。

 是 无 等 等 咒。(是最高的咒语)

 néngchú yī qiē kǔ 。

 能 除 一 切 苦。(能除一切苦 )

 zhēnshí bù xū 。

 真 实 不 虚 。 (不是骗人的 )

 gùshuōbō rě bō luó mì duō zhòu 。

 故 说 波 若 波 罗 蜜 多 咒。(所以说心经)

 jí shuō zhòu yuē 。

 即 说 咒 曰 。 (其咒语曰)

 jiē dì jiē dì 。

 揭 谛 揭 谛。(去吧,去吧)

 bō luó jiē dì 。

 波 罗 揭 谛 。 (到彼岸去吧)

 bō luó sēng jiē dì 。

 波 罗 僧 揭 谛。(大家快去彼岸)

 pú tí sà pó hē 。

 菩 提 萨 婆 诃 。 (修成正果)

 

ad8
推荐阅读
ad10
精彩推荐
ad5
推荐内容
ad7
ad9
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。楚汉国学网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[楚汉国学网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户