ad6
ad3

成实宗简介

[宗派简介] 发表时间:2019-06-14 08:57:35 作者: 阅读次数:

  以成实论为所依之宗派。又作成论家、成实学派。为中国十三宗之一,日本八宗之一。宗祖为中印度之诃梨跋摩(梵Harivarman ),约生于佛陀入灭后七百年至九百年间,初于究摩罗陀处修学小乘萨婆多部(说一切有部)教义,继而研习大小诸部,乃撰述成实论,批判有部理论,未久即震撼摩揭陀国,王誉称为‘像教大宗’。其后于印度之弘布情形不详。

  成实一宗之要旨,其异于俱舍等毗昙之说,最允为特色者,不外于‘三心、二谛、二空’论,即揭出假名心(即执于五阴所成之人或色香味触等所成之瓶等为实有之心)、法心(执于五阴为实有之心)、空心(指缘于无所有之心)等三心,并谓若灭除此三心则可脱离三界。二谛则指世谛(有我)、第一义谛(无我)。二空则为人空、法空,谓‘人空’如瓶中无水,由五蕴和合形成之人乃为假‘人我’;‘法空’如瓶体无实,五蕴则仅有假名而无实体。 本宗所立五位八十四法之法相分别,异于俱舍宗之五位七十五法,与唯识宗之五位百法。即:(一)色法,有十四法,包括五根、五尘、四大。(二)心法,即一心王。(三)心所法,有四十九法,如厌、欣、眠法等。(四)非色非心法,有十七法,如老、凡夫、无作法等。(五)无为法,有三法,与俱舍宗之三无为相同。又本宗将五趣至阿罗汉果位分成七十二种修行阶位,称为二十七贤圣。

  依据上述成实教义,自教理思想观之,颇有凌驾毗昙之上而时涉大乘之域者,惟古来对此宗之判属仍时有异论,初时,学者皆以成实论为大乘论,或视之为总括大小乘之纲要书,又如僧柔、慧次,以至梁之智藏、僧旻、法云三大法师等,皆无判其属小乘者,故三论学者多视此等成实学者为成论大乘师。其后,北地之法上首判本宗属小乘,继而吉藏于三论玄义中以十义证成实为小乘,智顗、慧远亦以之为小乘,自此之后各家遂判定成实为小乘。

  本宗之研究盛行于南北朝时代,尤以南朝梁代最盛,至唐代诸师判其为小乘后,研究者遂日益减少。又推测由于大乘佛教之趋势,十地经论、摄大乘论等之流布,及三论学逐渐兴起等原因,亦促使本宗之衰落。

\

ad8
推荐阅读
ad10
精彩推荐
ad5
推荐内容
ad7
ad9
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。楚汉国学网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[楚汉国学网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户